Pang-iwas na Medisina


Heneral at iba | Pang-iwas na Medisina (Medicine Field)


Paglalarawan

Ang Pang-iwas na Medisina at Pampublikong Kalusugan ay tinukoy bilang isang espesyalidad sa larangan ng praktis na medikal, binubuo ng iba’t ibang disiplina, gamit ang pamamaraan na dinisenyo upang itaguyod at mapanatili ang kalusugan at kabutihan at maiwasan ang sakit, kapansanan at maagang pagkamatay. Kumakatawan ito sa mga inisyatiba na inorganisa ng lipunan upang protektahan, itaguyod at ibalik ang kalusugan ng populasyon. Ito ay kombinasyon ng agham, mga kasanayan at paniniwala, na naglalayong mapanatili at mapabuti ang kalusugan ng mga tao, sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at lipunan.

Ang Pang-iwas na Medisina at Pampublikong Kalusugan, ay medikal na espesyalidad, isang agham at praktis ng promosyon, pag-buo at implementasyon ng patakaran upang itaguyod atp rotektahan ang kalusugan at maiwasan ang mga sakit. Ito ay naglalayong parehong mabawasan ang posibilidad ng kaganapan, upang maiwasan o kontrolin ang progresyon, pati ang pagsubaybay sa kalusugan ng populasyon, pagtukoy ng mga pangangailangan sa kalusugan at pagpaplano at pagsusuri ng mga serbisyo sa kalusugan.

Ang Istratehiya sa pang-iwas na medisina ay inilalarawan bilang pagkuha ng lugar sa pangunahin, pangalawa, ikatlo at ikaapat na antas ng pag-iwas. Ang pangunahing istratehiya sa pag-iwas ay nagpopokus sa pagbigay ng hinaharap sa magulang: edukasyon tungkol sa mga bunga ng epigenetic na impluwensya sa kanilang anak, sapat na oras para sa parehong magulang, at suportang pinansyal kung kinakailangan. Kabilang dito ang pagiging magulang sa sanggol.

Pagsusuri, Paggamot at Mga Benepisyo

Ang Pang-iwas na pangangalaga ay kabilang ang eksaminasyon at pagsusuri sa isang indibidwal na edad, kalusugan, at kasaysayan ng pamilya. Halimbawa, ang isang tao na may kasaysayan ang pamilya ng tiyak na kanser o ibang sakit na magsisimula ang pagsusuri sa mas maagang edad at/o mas madalasan na walang kasaysayan ng pamilya. Kabilang sa mga pamamaraan na ginamit upang maiwasan ang pagsisimula ng sakit ay:

(1) Pang-iwas na Pagpapabakuna: Sa pamamagitan ng pagpapabakuna, suwero, atbp.

(2) Chemoprevention: Pangangasiwa ng antibiyotiko, aspirina, biyolohikal na produkto, atbp.

(3) Edukasyon sa Kalusugan: Sa pamamagitan ng paaralan, sentro ng medikal, at Midya. ...