Etodolac


Wyeth | Etodolac (Medication)


Desc:

Ang Etodolac ay isang nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga hormong nagsasanhi ng implamasyon at sakit sa katawan. Ang NSAIDs ay gumagamot sa mga sintomas ng sakit at implamasyon. Ang Etodolac ay ginagamit upang gamutin ang sakit o implamasyong sanhi ng rayuma o osteoarthritis. Ang mga inirirekomendang dosis para sa pangkabuuang ginhawa ng sakit kapag gumagamit ng mga kapsula o tabletang immediate release ay 200-400 mg kada 6-8 oras. Ang pinakamataas na inirirekomendang dosis ay 1000 mg araw-araw. Ang rayuma ay pinangangasiwaan ng 600-1000 mg sa 2 o 3 magkakahiwalay na mga dosis araw-araw. Ang Etodolac ay ginagamit para sa paggagamot ng implamasyon at sakit na sanhi ng osteoarthritis, rheumatoid arthritis, at juvenile rheumatoid arthritis. ...

Side Effect:

Ang itim, mahirap ilabas ng mga dumi, at pagkahilo kapag tumayo ay maaaring mga tanging senyales ng pagdurugo. Ang mga taong hindi hiyan sa ibang NSAIDs ay hindi dapat na gumamit ng etodolac. Ang pinakakaraniwang mga epekto ng etodolac ay ang pamamantal, pagtunog ng mga tainga, mga sakit ng ulo, pagkahilo, pagkaantok, sakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, konstipasyon, pangangasim ng sikmura, retensyon ng tubig at pagkakapos ng hininga. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo o naaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Bago gamitin ang etodolac, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang dito; o sa aspirin o sa ibang NSAIDs (tulad ng ibuprofen, naproxen, celecoxib); o kung ikaw ay mayroong ibang mga alerhiya. Sa unang 6 na buwan ng pagbubuntis, ang medikasyong ito ay dapat lamang gamitin kung malinaw na kinakailanga. Hindi ito inirirekomenda para gamitin sa huling 3 mga buwan ng pagbubuntis dahil sa posibleng panganib sa sanggol sa sinapupunan at pagsalungat sa normal na labor/panganganak. ...