Etopophos


Bristol-Myers Squibb | Etopophos (Medication)


Desc:

Ang Etopophos/etoposide para sa pagturok ay ipinahiwatig sa pangangasiwa ng mga sumusunod na mga neoplasm: Refractory Testicular Tumors-Etopophos for Injection sa kombinasyong terapiya kasama ng ibang mga aprubadong ahenteng hemoterapiyutiko sa mga pasyenteng mayroong mga refractory testicular tumor na tumanggap na ng tamang surhikal, kemoterapiyutiko, at radyoterapiyutikong terapiya; Small Cell Lung Cancer-Etopophos for Injection sa kombinasyong kasama ng ibang mga aprubadong kemoterapiyutikong ahente bilang unang linyang paggagamot sa mga pasyenteng mayroong maliit na selulang kanser sa baga. ...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: lagnat, ginaw, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso, mga sugat sa iyong bibig at lalamunan; madaling magkapasa, hindi pangkaraniwang pagdurugo (ilong, bibig, ari ng babae, o pwet), ube o pulang tuldok na mga pitsa sa iyong balat, maputlang balat, pagkahilo o pagkakapos ng hininga, mabilis na tibok ng puso, hirap sa konsentrasyon; sakit, pagsusunog, iritasyon, o mga pagbabago sa nilagyang balat; pakiramdam na parang mahihimatay; o matinding pagduduwal at pagsusuka. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: malumanay na pagduduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, kawalan ng ganang kumain; konstipasyon, pagtatae; pagkahilo, pakiramdam na pagod o panghihina; pansamantalang panlalagas ng buhok; o malumanay na pamamantal. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gagamitin ang Etopophos kung ikaw ay mayroon, o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na mga kondisyong medikal, maliban na lang kung tinalakay ito sa iyong doktor: mga problema sa atay; sakit sa bato; karamdaman sa dugo na mayroong bumabang bilang ng mga puting selula ng dugo; karamdaman sa dugo na mayroong bumabang bilang ng mga pulang selula ng dugo; karamdaman sa dugo na mayroong mababang bilang ng pleytlet. Huwag gagamitin ang Etopophos kung ikaw ay may kamakailan lamang na operasyon. Huwag gagamitin ang Etopophos kung ikaw ay tumatanggap ng radyasyong terapiya o kahit anong ibang mga gamot na pinababa ang iyong sistemang immune. Huwag gagamitin ang Etopophos kung ikaw ay buntis o balak mabuntis. ...