Etoposide - oral


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Etoposide - oral (Medication)


Desc:

Ang Etoposide ay isang gamot sa kanser at nasa isang klase ng mga medikasyong kilala bilang mga podophylloxotin derivative. Ang Etoposide ay ginagamit ng mag-isa lamang o sa kombinasyong kasama ng ibang mga kemoterapiya upang gamutin ang mga porma ng kanser tulad ng kanser sa maliit na selula ng baga, ngunit maaari ring gamitin upang gamutin ang ilang mga uri ng leukemya, limpoma, kanser sa obaryo, kanser na testikyular, at ilang mga uri ng kanser sa prosteyt. ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, kakaibang huling panlasa, pagtatae, mga sugat sa bibig, mga sakit ng kalamnan, pagkaantok, pagod, o mga pagbabago sa kulay ng balat ay ang mga pinakakaraniwang epekto na maaaring mangyari. Ang mga higit na seryosong masamang reaksyon ay may kasamang alerhiya, paninilaw ng mga mata o balat, mahirap ilabas o madugong dumi, mga pagbabago sa paningin, sakit ng tiyan, pamumula o pamamaga ng mga ugat. Napakadalang, ang Etoposide ay ginagamit kasama ng ibang mga gamot na pangontra kanser, ay pwedeng magsanhi ng akyut na leukemya. Ang inpeksyon ay possible rin. Kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga sintomas na ito, humingi ng agarang tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: anemya, o trombosaytopenya, o mga problema sa puso. Dahil ang gamot na ito ay pwedeng magdulot ng pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Hindi inirirekomenda ang mga imyunisasyon o baksinasyon ng walang abiso ng iyong doktor habang gumagamit ng gamot na ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...