Etretinate - oral


Healthpoint, Ltd | Etretinate - oral (Medication)


Desc:

Ang Etretinate ay nirereseta sa malubhang recalcitrant psoriasis, kasama na ang tinatawag na generalized pustular at erythrodermic psoriasis. Gamitin ang gamot na ito pagkatapos kumain upang maiwasan ang pagsakit ng tiyan. ...

Side Effect:

Maaaring magkaroon ng tinatawag na benign intracranial hypertension, hepataytis, mga suliranin sa paningin tulad ng pagkasira ng cornea, skeletal hyperostosis, pagbabalat, pagka-kalbo, pamumulikat, pananakit ng ulo. Maaari din maranasan ang panunuyo ng ilong, pagdugo ng ilong, pagbibiyak ng labi, pagsusugat ng bibig, sobrang pagka-uhaw, pagsusugat ng dila, pagdurugo ng gilagid, panunuyo ng bibig, cold sores, panunuyo o iritableng mata, panunuyo ng balat, pababalat o pagkakaliskis ng balat, pagkalagas ng buhok, madaling magsugat, pananakit ng kalaman, pagduduwal, pananakit ng tiyan, pag-ubo o pamamaga ng mga kamay at paa. Ipaalam sa iyong doktor kung ang mga nasabing mga epekto ay magpatuloy o nagiging abala. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng mga sumusunod: suliranin sa paningin, pananakit ng dibdib, paninikip ng dibdib, hindi normal na pulso, pagkahilo, pagsusuka, matinding pananakit ng ulo, paninilaw ng mata o balat (jaundice). Ang psoriasis ay maaaring maging malubha habang nagteterapi sa mga unang araw na paggagamot. Sapagkat ang ang gamot na ito ay nagdudulot ng panunuyo, iritableng mata, ang mga nagsusuot ng mga contact lens ay maaaring mahirapan sa pagsusuot nito habang nagteterapi. Kung sakaling magkaroon ng seryosong reaksyong alerdyi dulot ng gamot na ito ay agad humanap ng atensyong medikal Ang mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi tulad ng pamamantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Kung mapapansin ang mga ibang mga epekto na hindi nabanggit, tawagan agad ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor ukol sa iyong kasaysayang medikal kasama na ang mga sumusunod: sakit sa atay, suliranin sa mata, diyabetis, anumang alerdyi (lalo na ang alerdyi sa gamot). Ipinapayo sa mga gumagamit ng gamot na ito na huwag magbibigay ng kanilang dugo sa loob ng tatlong taon matapos huminto sa terapi. Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito ng wala pagsangguni sa iyong doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...