Evening primrose oil - oral


Unknown / Multiple | Evening primrose oil - oral (Medication)


Desc:

Ang Evening primrose ay isang namumulaklak na halaman na kilala bilang Oenothera biennis, scabish, king's cureall, night willow herb, sun drop, at fever plant. Ang Evening primrose ay ginagamit bilang alternatibong gamot bilang tulong sa paggamot ng sakit ng puso, mataas na kolesterol, mga problema sa sirkulasyon, premenstruwal na syndrome, endometriosis, sakit ng suso, ilang mga sintomas ng menopos, eksema, soryasis, akne, osteoporosis, at multiple sclerosis. Ito rin ay ginagamit sa kanser, sakit ng Alzheimer, hika, dyabetis, sobrang aktibo, at mga karamdaman sa tiyan o bituka. ...

Side Effect:

Kumuha ng emerhensiyang tulong kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: tulad ng: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Ihinto ang paggamit ng Evening primrose at tawagan ang iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung iakw ay mayroong seizure (mga kombulsyon). Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring mas malamang na mangyari, at maaring wala katalagan ng mga ito. Sabihin sa iyong doktor, parmaseutiko, mga erbalist, o ibang mga tagapagbigay ng alagang pangkalusugan ang tungkol sa kahit anong hindi karaniwan o nakakaabalang mga epekto. ...

Precaution:

Huwag gagamitin ang Evening primrose ng walang abiso ng iyong doktor kung ikaw ay mayroong epilepsy o karamdamang seizure, iskisoprenya, mga karamdamang pagdurugo, kung plano mong magkaroon ng operasyon, o kung ikaw ay gumagamit ng mga pampalabnaw ng dugo o mga medikasyong antisikotiko. Ang Evening primrose ay kadalasang ibinibenta bilang isang suplementong erbal. Walang mga batayan sa mga compound na erbal at ilang mga ibinibentang suplementong ay napag-alamang hindi kontaminado ng mga nakalalasong metal o ibang mga gamot. Ang mga ebal/pangkalusugang suplemento ay dapat na bilhin sa mapagkakatiwalaang bilihan upang mapaunti ang panganib ng konstipasyon. Gamitin ang Evening primrose ayon sa nakalagay sa pakete, o ayon sa inireseta ng iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan. Huwag gagamitin ang produktong ito ng mas madami o ng mas matagal kaysa sa inirekomenda. ...