Allerhist - 1


Warner Chilcott | Allerhist - 1 (Medication)


Desc:

Ang Allerhist-1/clemastine ay ginagamit upang gamutin ang pagbahing, makating ilong, nangangating matubig na mga mata, pamamantal, pangangati, at ibang mga sintomas ng mga alerhiya at karaniwang sipon. Ang Allerhist-1/clemastine ay isang antihistamine na humaharang sa mga epekto ng natural na lumilitaw na histamine sa iyong katawan. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang epekto ng Allerhist-1 ay maaaring may kasamang: pagkaantok, pagkahilo, sakit ng ulo, konstipasyon, pag-iiba ng tiyan, malabong paningin, hirap sa paglalakad o pagkalampa, o tuyong bibig, ilong, o lalamunan. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Higit na madalang, ngunit matinding mga epekto ay may kasamang: pagbabago sa kaisipan/kalooban tulad ng halusinasyon, pagkairita, o pagkakaba, pagtunog sa mga tainga, hirap sa pag-ihi, madaling pagpapasa o pagdurugo, mabilis o iregular na tibok ng puso, sumpong. Kung alinman sa mga ito ang iyong mapansin, humingi ng agarang tulong medikal. Humingi ng agarang alagang medikal kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga sumusunod na sintomas ng reaksyong alerdyi: pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; mabagal o mabilis na tibok ng puso. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa clemastine o mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon:mga problema sa paghinga tulad ng hika, o empaysema, glawkoma, mga problema sa puso, altapresyon, sakit sa atay, mga sumpong, mga problema sa tiyan tulad ng mga ulser, o pagbabara, hyperthyroidism, o mga problema sa pag-ihi. Dahil ang Allerhist-1 ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...