Evista


Eli Lilly | Evista (Medication)


Desc:

Ang Evista ay gamot na para lunas at pagpigil sa “postmenopausal osteoporosis. Ang “post menopausal osteoporosis” ay maaring masuri sa pamamagitan ng “radiography osteophorotic fractures”, “bone mineral densitometry,” o pagkatapos ng mga pisikal na sintomas ng mga “vertebral fractures” (hal. pagbaba ng timbang, “dorsal kyphosis”). Ang panganib ng postmenopausal osteoporosis ay hindi matatantiya gamit lamang ang klinikal na pagsusulit o “clinical trials. ” Subalit ang mga pagsusuri ng batayang klinikal ay makatutulong upang malaman kung ang isang babae ay nasa panganib na magkaroon ng osteoporosis. Kabilang sa mga kilalang batayan upang malaman kung ang isang babae ay nasa panganib na magkaroon ng osteoporosis ay ang “Caucasian” o “Asian descent,” pangangatawan, maagang kakulangan sa estrogen, paninigarilyo, paginom ng alak, mababang pagkonsumo ng kalsyum, kaugaliang palaging nakaupo, kasaysayan ng osteoporosis ng pamilya. ...

Side Effect:

Ang maaaring karaniwang epekto ng gamot ay ang biglaang mainit na pakiramdam, pagkapulikat ng paa, pamamanas, sintomas gaya ng trangkaso, pananakit ng kasukasuan at labis na pagpapawis. ...

Precaution:

Sumangguni sa iyong doktor ukol sa lahat ng iyong kundisyong medikal kasama na ang mga sumusunod:kung ikaw ay may pamumuo ng dugo sa binti, baga o mata; kung ikaw ay nagkaroon ng istrok, maliit na istrok, hindi regular na tibok ng puso, mataas na presyon ng dugo, atake sa puso, paninigarilyo, o may pagkakaalam ng ibang panganib na batayan ng istrok o atake sa puso. Ang Evista ay hindi dapat gamitin upang mapigilan ang sakit sa puso. Kung ikaw ay “premenopausal. Gumamit lamang ng naresetang Evista kung ikaw ay lagpas na sa menopause. Kung ikaw ay mayroong sakit sa atay o bato. Ang mga kababaihan na mayroong sakit sa atay o bato ay kailangang maging maingat sa paggamit ng Evista. ...