Factor IX, human - injection


Unknown / Multiple | Factor IX, human - injection (Medication)


Desc:

Ang Factor IX ay natural na protinang ginawa sa katawan. Tinutulungan nito ang dugo na bumuo ng clots upang pahintuin ang pagdurugo. Ang mga indyeksyon ng factor IX ay ginagamit upang gamutin ang hemophilia B, na kung minsan ay kilala sa tawag na Christmas disease. Ito ay isang kondisyon kung saan hindi gumagawa ang katawan ng sapat na factor IX. Kung ikaw ay mayroong di sapat na factor IX at ikaw ay nasugatan, ang iyong dugo ay hindi makakabuo ng nararapat na clots, at maaaring ikaw ay magdugo at mapinsala ang iyong mga kalamnan at kasukasuan. Itong gamot na ito ay ginagamit upang maiwasan o mapigilan ang pagdurugo sa mga taong may kakaunti o walang factor IX (dahil sa hemophilia B, Christmas disease). Factor IX ay isang protina (clotting factor) sa dugo na gumagana kasama ang iba pang clotting factors upang matulungan ang paghilom (blood clot) at ng sa gayon ay huminto ang pagdurugo. ...

Side Effect:

Lagnat, panginginig, pamamaluktot ng mga kamay at paa (tingling), pangangati, sakit sa ulo, pamumula, pagduduwal at pagsusuka ang naiulat. Kung alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o nakakaabala na, ipabatid sa iyong doktor. Sabihan ang iyong doctor kung nagkaroon ng: sakit sa dibdib (chest pain), hirap sa paghinga, pamumula/sakit/mainit na pakiramdam sa binte (calf), pantal sa balat (rashes). Kung mayroong napapansing iba pang epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Sa pagtanggap nitong medisina, sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerdyi. Bago gamitin itong gamot, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal (medical history), lalo na ng: ibang clotting disorders (Halimbawa. , disseminated intravascular coagulation-DIC), sakit sa puso (Halimbawa. , coronary artery disease), mga problema sa immune system, kamakailang operasyon/Gawain, sakit sa atay. Bago magpa-opera, sabihin sa’yong doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng ganitong gamot. Yamang ang gamot na ito ay ginawa mula sa dugo ng tao, mayroon napakaliit na tyansa na ikaw ay maaaring makakuha ng impeksyon galing ditto (Halimbawa. , viral infections tulad ng hepatitis). Inirerekomenda na ikaw ay kumuha ng angkop na mga bakuna (Halimbawa. , para sa hepatitis A at B) at ang mga taong binibigyan ng ganitong medikasyon ay nararapat na hawakan ang medikasyon ng may espesyal na pag-iingat upang maiwasan ang mga viral infections. Sa panahon ng pagbubuntis ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...