Allopurinol


GlaxoSmithKline | Allopurinol (Medication)


Desc:

Ang Allopurinol injection ay ginagamit upang pigilan o gamutin ang gota, mataas na mga lebel ng asidong yurik sa dugo na maaaring sanhi ng ilang mga gamot sa kanser at bato sa bato. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagbabawas sa produksyon ng asidong yurik sa katawan. Ito ay maaaring tumagal ng ilang mga buwan o mas matagal pa bago mo maramdaman ang buong benepisyo ng Allopurinol. Ang Allopurinol ay nagpapataas ng bilang ng mga atake ng gota sa mga unang simulang buwan na ginamit mo ito, kahit na mapipigilan nito ang mga atake kalaunan. ...

Side Effect:

Ang Allopurinol ay maaaring magsanhi ng mga epekto. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga sumusunod na sintomas ang tumagal o lumala: nag-ibang tiyan, pagduduwal, pagtatae o pagkahilo. Ang ilang mga epekto ay pwedeng maging seryoso. Ang mga sumusunod na sintomas ay hindi karaniwan, ngunit kung maranasan mo sila, humingi ng agarang alagang medikal: pamamantal, masakit na pag-ihi, dugo sa ihi, iritasyon sa mga mata, pamamaga ng mga labi o bibig, lagnat, pamamaga ng lalamuna, at ibang mga senyales ng sitwasyon, kawalan ng ganang kumain, hindi inasahang pagbawas ng timbang, pangangati. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Allopurinol, sabihin sa iyong tagapagbigay ng serbisyong medikal na ikaw ay hindi hiyang sa medikasyong ito o kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay, sakit sa bato, dyabetis, mataas na presyon ng dugo (altapresyon), hindi pangkaraniwang diyeta tulad ng pag-aayuno o gumagamit ng ibang gamot. Hindi inirirekomenda ang magmaneho o gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...