Fareston


Schering-Plough | Fareston (Medication)


Desc:

Ang Fareston ay tatak ng pangalan o brand name para sa toremifene, isang nonsteroidal antiestrogen na humaharang sa mga epekto ng estrogen sa tisyu ng suso. Ang Toremifene ay ginagamit upang mapabagal ang paglaki ng metastatic cancer sa suso, kanser na kumalat mula sa orihinal na tumor. Ang gamot na ito ay hindi pumapatay sa selula ng kanser. Inumin ang gamot na ito na may laman ang tiyan o kahit bago kumain, karaniwang isang beses sa isang araw o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Kung ang mga sumusunod na epekto ay nagpapatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor:pamumula, vaginal discharge, pagpapawis, pagduduwal, pagsusuka, tuyong mata, o pagkahilo. Ang mas malubhang salungat na reaksyon ay kinabibilangan ng:isang alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; paninigas ng dumi, pagkawala ng ganang kumain, pagduduwal, pagsusuka, at malubhang sakit sa tiyan, na maaaring sanhi ng hypercalcemia; sakit, pamumula, o init sa isang braso o binti; sakit sa dibdib; malabong paningin; o pagdurugo ng pribadong parte ng isang babae. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:endometrial hyperplasia; kanser sa buto; o kung mayroon kang isang blood clot o namuong tumigas na dugo. Dahil ang Fareston ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa pagkahilo at paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...