Faslodex


AstraZeneca | Faslodex (Medication)


Desc:

Ang Faslodex/Fulvestrant ay humaharang sa paggalaw ng estrogen sa katawan. Ang iba pang mga uri ng kanser sa suso ay nangangailangan ng paglaki ng estrogen. Ginagamit ang Faslodex sa iba pang uri ng metastatic na kanser sa suso na nangangailangan ng paglaki ng estrogen, sa mga menopos na babae na ang kanser ay nagpatuloy sa pagsunod sa paggamot kasama ang iba pang kontra-estrogen na gamot. Ang Fulvestrant ay hindi kimoterapyang gamot. At and Faslodex ay hindi kimoterapyang medisina. ...

Side Effect:

Mayroong mga epekto ang maaaring mangyari matapos gumamit nitong medikasyon tulad ng: sakit/pamamaga/pamumula at lugar ng pinag-iniksyonan, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana sa pagkain, kostipasyon, pagtatae, masakit na tyan, pagkaantok, kapaguran, kahinaan, sakit sa ulo, sakit sa katawan, pamumula at pag-init ng mukha, pagpapawis, o problema sa pagtulog. Pagbabago sa diyeta tulad ng pagkain ng iba-ibang kakaunting pagkain o limitadong pisikal na aktibidad ay maaaring makatulong sa pagbawas ng tyansa sa pagduduwal at pagsusuka. Kung alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, kaagad na abisuhan ang iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin kaagad sa iyong doctor kung alinman sa mga ito ay malamang ngunit seryosong mga epekto ang nangyari: nasusunog/sobrang sakit/palagiang pag-ihi, pamamanhid/pagnginig/pamamaga ng mga kamay o paa, sakit/pamumula/pamamaga ng braso o binti, buto/arko sa balakang/sakit sa balakang, senyales ng impeksyon (hal. , lagnat, paulit-ulit na pamamaga ng lalamunan), paulit-ulit na ubo, paulit-ulit na pagdurugo ng puki, mga pagbabago sa mental/kalagayan (hal. , pagkabalisa, pagkalumbay/depresyon). Kaagad na sabihin ito sa ‘yong doktor kung alinman sa mga ito ang bibihira ngunit lubhang kaseryong mga epekto ang naganap: sakit sa dibdib, problema sa paghinga, Lubhang seryong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay malamang; ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. ...

Precaution:

Bago tumanggap ng Faslodex, sabihin sa ‘yong doctor kung ikaw ay mayroong sakit sa atay, o pagdurugo o may karamdaman sa pamumuo ng dugo, thrombocytopenia (mababang lebel ng platelet sa’yong dugo), o kung ikaw ay gumagamit ng pampanipis ng dugo tulad ng ‘Coumadin’. Tawagan ang iyong doktor para sa mga tagubilin kung ikaw ay hindi nakadalo sa inyong pagkikita para sa ‘yong Faslodex iniksyon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...