Fat emulsions - injection


Celgene | Fat emulsions - injection (Medication)


Desc:

Ang Fat Emulsion ay nararapat nagamitin bilang pinagmumulang ng kaloriya at matatabang acid upang mapanatili o madagdagan ang ‘yong timbang. And medikasyon ay papalabnawin sa ‘total parenteral nutrition’ (TPN) na solusyon o sa magkaibang lalagyanan at hahayaan itong pumatak mula sa karayom o catheter na nakalapat sa iyong ugat sa halos 4-6 na oras kada-araw o ibinibigay sa iyo ng tuluy-tuloy ng sobra sa 24 oras. Ang produktong ito ay ginagamit upang magbigay ng kaloriya sa mga paseyente na kumukuha ng nutrisyon mula sa iniksyon sa ugat. Ang mga kaloriya ay kinakailangan upang magbigay sa katawan ng lakas upang ang katawan ay makakilos ng maayos. Ito rin ay ginagamit upang mabigyan ng tiyak na sustansya (mahalagang matabang acis) sa mga taong may kakulangan dito. Ang produktong ito ay nakatutulong sa pagpigil o pagiba ng mga senyales ng kakulangang ito (hal. , ma-kaliskis na balat, mababang paglaki, mahinang paggaling ng sugat). Ito ay binibigay sa iniksyon sa ugat tulad ng dinirekta sa iyo ng iyong doktor. Bago gamitin, suriin muna ang produkto sa mga particles, oil, o pagbabago ng kulay. Kung alinman sa mga ito ang kasama, huwag gamitin ang likido. Aralin ang lahat ng preparasyon at paggamit sa nakalagay sa pakete. Kung alinman sa mga impormasyon ay di-malinaw, kumonsulta sa doktor o parmasyutiko. Maliban sa heparin, huwag magdagdag ng anumang medikasyon/mineral sa lalagyanan ng produkto. Dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal, timbang, at tugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Mga epekto ay maaaring maganap, tulad ng: Sakit sa ulo, pagkahilo, pagkainit/pula ng mukha, pagduduwal, pagsusuka, o pagpapawis ay maaaring maganap. Kung alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kaagad. Sabihin saiyong doktor kaagad kung alinman sa mga ito ay malamang ngunit seryosong epekto ang naganap: senyales ng impeksyon (hal. , lagnat, tuluy-tuloy na sakit sa lalamunan), pananakit/pamamaga/pamumula sa lugar na pinagturukan, pananakit/pamamaga/pamumula ng braso/binti, pagkukulay-asul ng balat, biglaang pagdagdag ng timbang, kawalan ng paghinga, pananakit ng likod/dibdib. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ay bibihira ngunit napaka seryosong mga epekto ang naganap: pagbabago sa isip/kalagayan, sakit sa buto, panghihina ng kalamnan, paninilaw ng mata/balat, maitim na ihi, mabilis magkapasa/pagdurugo, malubhang pananakit ng sikmura/tyan, hirap sa paghinga. Sobrang seryosong reaksyong alerdya sa gamot na ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng alinman sa mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalauman), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa fat emulsion, itlog (isa sa sangkap ng fat emulsion ay mula sa itlog), soybean oil, safflower oil, o anumang gamot. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung anong mga inireseta at di-niresetang medikasyon ang iyong ginagamit, kasama na ang mga bitamina. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng sakit sa kidney o dyabetis. Sabihin din sa doktor kung ikaw ay buntis o nagpaplanong magdalang-tao, o nagpapasuso. Kung ikaw ay naging buntis habang umiinom ng fat emulsion, kontakin ang iyong doktor. ...