Felbatol


MedPointe | Felbatol (Medication)


Desc:

Ang Felbatol/Felbamate ay inirerekomendang gamitin lamang para sa mga pasyenteng hindi sapat na tumutugon sa mga alternatibong paggamot at kung kanino mang epilepsy ay napaka lubha na, ang isang panganib ng aplatic anemia at/o kabiguan sa atay ay itinuturing na katanggap-tanggap sa positibong mga benepisyong natatanggap sa paggamit nito. Ang Felbatol ay hindi ipinapahiwatig bilang unang linya ng anti-epileptic na paggamot. Karamihan sa mga pasyente ay nakatanggap ng 3600 mg/day sa klinikal na pagsisiyasat sinususuri ang paggamit nito bilang kaparehong monotheraphy at adjunctive therapy. ...

Side Effect:

Ang pinaka karaniwang salungat na reaksyong nakita sa asosasyon kasama ng Felbatol sa mga bata sa panahon ng adjunctive therapy ay lubhang pagkapayat (anorexia), pagsusuka, di-pagkakatulog, sakit sa ulo, at kaantukan (somnolence). Ang pinaka karaniwang salungat na reaksyong nakita sa asosasyon kasama ang Felbatol/Felbamate sa mga matatanda naman sa panahon ng monotherapy ay lubhang pagkapayat (anorexia), pagsusuka, di-pagkakatulog, pagduduwal, at sakit sa ulo. Sa mga bata, partikular na kaganapan na may insidenteng isang porsiyente (1%) o mas mataas na nauugnay sa sanhi na nagdudulot nitong mga epekto, sa pagkakasunud-sunod ang kadalasan ay ang pag pantal. ...

Precaution:

Pasyente, kanilang tagapag-alaga, at pamilya ay dapat na mapagpayuhan sa AEDs, kasama ng Felbatol, na mayroong pagtaas sa panganib ng pagiisip ng pagpapaka-matay at pagkikilos at nararapat na payuhan ng mga kinakailangang alerto/gawin para sa paglitaw o sa paglala ng mga sintomas ng depresyon, alinmang hindi pangkaraniwang pagbabago sa mood o pagkilos, o paglitaw ng pagpapakamatay sa isip, pagkilos, o pagiisip ng tungkol sa pananakit sa sarili. Kumpletong hematologic na pagsusuri ay dapat maisagawa bago ang Felbatol therapy, kadalasan ay sa panahon ng therapy, at para sa mahalagang takda ng oras matapos ihinto ang Felbatol therapy. ...