Femara


Novartis | Femara (Medication)


Desc:

Ang Femara/Letrozole ay ginagamit pang gamot sa tiyak na mga uri ng kanser sa suso tulad ng ‘hormone-receptor-positive’ breast cancer, sa mga kababaihan pagkatapos mag menopause. Femara/Letrozole ay ginagamit rin upang makatulong na iwasan ang pagbalik ng kanser. Pinapabagal ng gamot na ito ang paglaki ng ilang mga uri ng bukol sa suso na nangangailangan ng estrogeng upang lumaki sa katawan. Inumin ang gamot na ito ng direkta sa bunganga, mayroon o wala mang pagkain, kadalasan isang beses lamang sa isang araw, o kaya ay base sa ipinayo ng ‘yong doktor para/ayon sa iyong kondisyon. Nakabase ang dosis sa iyong kondisyong medikal at sa tugon sa paggagamot. Nakabase ang dosis sa iyong kondisyong medikal at sa tugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Karaniwan, ang mga sumusunod na mga epekto ay maaring mangyari: hot flashes, paglagas ng buhok/pagpanot, kasukasuan, buto, o sakit sa kalamnan, kapaguran, di-karaniwang pagpapawis, pagduduwal, pagtatae, pagkahilo, at hirap sa pagtulog. Kung alinman sa mga ito ang nagpatuloy o lumala, ipagbigay alam sa’yong doktor. Bibihira, ngunit seryosong mga epekto ay: bali sa buto, mga pagbabago sa kaisipan o kalagayan (mood) tulad ng depresyon at pagkabalisa, pamamaga ng braso at binti, biglaang kakulangan sa paghinga, dibdib, panga, pagsakit sa kaliwang braso, kagulumihanan/pagkalito, pagubo ng dugo, biglaang pagkahilo o nahihimatay, sakit, pamamaga, o mainit na pakiramdam sa singit o guya, pamamanhid ng braso o binti, bulol na pananalita, pagkahina, pagbabago sa paningin, biglaan at matinding sakit sa ulo. Kung may napapansin na alinman sa mga ito, humingi kaagad ng tulong pang medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medisinang ito, ipaalam muna sa’yong doktor kung ikaw ay may kahit anong alerdyi. Sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang medisina at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mataas na taba sa dugo (high blood fats), problema sa buto tulad ng osteopenia, o osteoporosis, stroke o blood clots, sakit sa puso tulad ng (sakit sa dibdib, atake sa puso, o heart failure), mataas na presyon ng dugo, problema sa kidney, o mga problema sa atay. Dahil ang Femara ay maaaring makapag pahilo, at makapag bigay ng problema sa paningin. Huwag magmaneho, magpatakbo ng makinarya, o gawin ang anuman na maaaring mapanganib hanggang sa makasigurong kayang gawin ito ng ligtas. At huwag narin gumamit ng malaking alcohol. Sa panahon ng pagbubuntis ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...