Fenoterol inhalation solution - oral


Boehringer Ingelheim | Fenoterol inhalation solution - oral (Medication)


Desc:

Ang Fenoterol ay isang ‘Beta 2 adrenergic agonist’ na ginagamit bilang ‘bronchodilator’. Ang gamot na ito ay ginagamit sa pangangasiwa ng malubhang mga sitwasyon ng asthma at iba pang mga problema sa baga kung saan ang daanan ng hangin ay maaaring lumiit. Inumin ang gamot na ito tulad ng itinuro sa iyo ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay base sa iyong kondisyong medikal at ang iyong tugon sa paggagamot. Huwag taasan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doctor. Sundin ng eksakto ang mga tagubilin na nakalagay sa pakete para sa matiwasay na paggamit. ...

Side Effect:

Sa lahat ng mga kinakailangang epekto nito, tulad ng alin pang mga gamot, ang mga epekto ay maaari paring maganap. Itong mga ito ay maaaring: reaksyong alerdi – pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pantal; pamumulikat ng mga kalamnan, o di-karaniwang kahinaan. Kung nakakapansin ng alinman sa mga ito humanap ng agarang tulong pang-medikal. Di-gaano kaseryosong mga epekto ang maaaring kasama: pagkamaalog, nerbiyoso, pagkahilo, sakit sa ulo, o ubo. Kung alinman sa mga ito ay tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito ipagbigay-alam muna sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon o alinmang mga uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mga sakit sa puso, mga karamdaman sa daluyan ng dugo, mataas na presyon ng dugo, hyperthyroidism, glawkoma, o dyabetis. Sapagkat ang Fenoterol ay maaaring magdulot ng pagkahilo, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa makasiguro na kayang isagawa ang mga aktibidad na ito ng ligtas. At limitahan rin ang pag-inom ng mga inuming alak. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...