Ferrlecit


Sanofi-Aventis | Ferrlecit (Medication)


Desc:

Ang Ferrlecit ay ginagamit para sa paggamot ng iron deficiency anemia sa mga pasyente ng may sapat na gulang at sa mga pasyente ng bata na may edad na 6 na taong gulang pataas na may talamak na sakit sa bato na tumatanggap ng hemodialysis at tumatanggap ng supplemental epoetin therapy. Ang dosis ng Ferrlecit ay ipinahayag sa mga tuntunin ng mg ng elemental na iton. Ang bawat 5 mL sterile, single-use ampule o vial ay naglalaman ng 62. 5 mg ng elementong bakal (12. 5 mg / mL). ...

Side Effect:

Ang pagduduwal, pagsusuka at / o pagtatae, anorexia, sakit ng tiyan, rectal disorder, dyspepsia, eructation, pangungutot o sobrang hangin sa loob ng katawan, gastrointestinal disorder, melena o maitim na dumi dulot ng napasaling dugo, cramp, pagkahilo, paresthesias, pagkabalisa, pagkaantok , pagbaba ng antas ng kamalayan, conjunctivitis, pag-ikot ng mata, pagluluha, pamumula ng mga mata, arcus senilis, diplopia, at pagkabingi, hypotension o pagbaba ng presyon ng dugo, hypertension o pagtaas ng presyon ng dugo, syncope o pagkahikatay, tachycardia o pagbilis ng tibok ng puso, bradycardia o pagbagal ng tibok ng puso, vasodilatation, angina pectoris, myocardial infarction, pulmonary edema ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Ang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng shock, klinikal na makabuluhang pagbaba ng presyon ng dugo o hypotension, pagkawala ng malay, o pagbagsak. Ang mga malubhang reaksyon ng hypersensitivity, kabilang ang mga reaksyon na uri ng anaphylactic, na ang ilan sa mga ito ay nagbabanta at nakamamatay, ay naiulat sa mga pasyente na tumatanggap ng Ferrlecit. Subaybayan ang mga pasyente para sa mga palatandaan at sintomas ng hypersensitivity sa panahon at pagkatapos ng administrasyon ng Ferrlecit nang hindi bababa sa 30 minuto at hanggang sa klinikal na maayos na kalagayan kasunod ng pagkumpleto ng pagbubuhos. ...