Filgrastim Injection


Hospira | Filgrastim Injection (Medication)


Desc:

Ang Filgrastim ay isang sintetik na bersyon ng ‘colony stimulating factor’, sangkap na natural na matatagpuan sa katawan ng tao, na tumutulong sa utak ng buto na makagawa ng mga bagong puting selula ng dugo. Ginagamit ang Filgrastim upang maiwasan o mabawasan ang peligro ng impeksyon habang ginagamot ka ng mga gamot sa kanser. Ginagamit din ang gamot na ito upang matulungan ang utak ng buto na mabawi pagkatapos ng paglipat ng buto ng utak, at para sa isang proseso na tinatawag na koleksyon ng selula ng progenitor ng dugo sa paligid sa mga pasyente ng cancer. Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon karaniwang isang beses sa isang araw ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa isang ospital. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay kinabibilangan ng: sakit sa mga buto at kalamnan, mga pagdurugo ng ilong o reaksyon ng bandang pinag-iniksyonan tulad ng pamumula, pamamaga, pangangati, bukol o pasa. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Mas bibihira, ngunit ang matinding epekto ay nangangailangan kaagad ng pangangalagang medikal. Kabilang dito ang: madaling pagdurugo o pagkapasa, madugong ihi, duguang pagsusuka, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, lagnat, sakit ng kalamnan, magkasamang sakit, mabilis na paghinga, problema sa paghinga, sakit sa tiyan o tiyan, at sakit sa balikat. Bihira ang isang reaksiyong alerdyi, ngunit kung may napansin kang anumang pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; humingi ng tulong pangmedikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga uri ng alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon: sakit na karit selula, sakit sa puso, mga problema sa pali, iba pang mga karamdaman sa dugo tulad ng myelodysplastic syndrome, congenital neutropenia, ilang mga karamdaman sa balat tulad ng soryasis. Ang gamot na ito ay hindi dapat ibigay sa panahon na nakakatanggap ka ng radyasyong terapy. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...