Finasteride - oral


Mylan Laboratories | Finasteride - oral (Medication)


Desc:

Ang Finasteride ay ginagamit upang paliitin ang malaking prosteyt (benign prostatic hyperplasia or BPH) sa mga lalaking nasa hustong gulang. Maaari itong magamit nang nag-iisa o inumin kasama ng iba pang mga gamot upang mabawasan ang mga sintomas ng BPH at maaari ring mabawasan ang pangangailangan para sa operasyon. Inumin ang gamot na ito ng direkta sa bunganga, may pagkain o wala, kadalasan isang beses lamang sa isang araw, o ayon sa itinuro ng ‘yong doktor. ...

Side Effect:

Ang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi ay may kasamang: pantal (rash), pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Mababang abilidad sa pakikipagtalik ay posibilidad na mangyari. Sa ibang kalalakihan, ang gamot na ito ay nakakapagpababa ng dami ng semilyang nailalabas habang nakikipagtalik. Ipagbigay alam kaagad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malaman ngunit seryosong epektong ito ang mangyari: bukol sa dibdib, paglabas ng likido sa utong, paglaki ng dibdib/di komportableng pakiramdam kapag nahawakan/sakit, sakit sa mga testikel, kawalan ng kakayahang umihi. ...

Precaution:

Ang Finasteride ay hindi inirerekumendang gamitin sa mga kababaihan at hindi dapat gamitin habang nagbubuntis. Kung ikaw ay nabuntis o sa tingin na ikaw ay maaring buntis, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor. Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: sakit sa atay, prosteyt kanser, inpeksyon, problema sa pagihi. Bago gamitin/inumin ang finasteride, sabihan ang iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong kahit anumang uri ng mga alerdyi. ...