Fiorinal


Novartis | Fiorinal (Medication)


Desc:

Ang Fiorinal ay ginagamit panggamot sa mga tensyon sa sakit ng ulo. Ang medisinang ito ay hindi para sa paggamot ng sakit sa ulo na dumarating. Aspirin, butalbital, at caffein, ay ginagamit kasama ang iba pang mga inuming nakahanda para sa paggamot ng pananakit, lalo na sa mga sakit ng ulo. Ang Aspirin ay mga di-narkotikong analgesik para sa kaginhawaan ng pananakit at sakit sa ulo. Butalbital ay isang ‘barbiturate’ na ginagamit dahil sa pampakalmang mga epekto nito. Ang Caffeine ay natatagpuan sa maraming mga analgesikong mga pormulasyon at maaaring maging benepisyo sa Migraine at Mga ugat sa sakit ng ulo. Mayroon ding kasama ang Fiorinal na codeine. Ang kombinasyon ng aspirin at codeine ay nakakagawa ng mas mataas na analgesikong epekto kaysa doon sa nalikha ng aspirin ng mag-isa o ng mas mataas pang dosis ng opiate. Ang kombinasyon ring ito ay maaaring magdulot ng mas kakaunting kabaliktarang reaksyon kaysa sa ginagawa ng equinalgesikong dosis ng kahit anong gamot ng magisa. ...

Side Effect:

Kung ikaw ay nakararanas ng anuman sa mga sumusunod na seryosong mga epekto, itigil ang pag-inum ng aspirin/butalbital/caffeine at humanap ng emerhensyang atensyong medikal: isang reaksiyong alerdyi (hirap sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o mga pantal); mabagal, mahinang paghinga; matinding pagkahina o pagka-hilo; o maitim, madugo, o dugo sa ihi o suka. Iba pang mga di-gaano kaseryosong mga epekto ay maaaring mas maging malamang na mangyari. Ituloy ang pag-inom ng aspirin/butalbital/caffeine at makipag-usap sa iyong doktor kung ikaw ay nakararanas ng panunuyo ng bibig, pagduduwal, pagsusuka, o kawalan ng gana sa pagkain; pagkahilo, kapaguran, o pakiramdam ng hihimatayin; o mga tumutunog sa tainga. Butalbital ay maaaring makabuo ng kakaibang mga pagkilos. ...

Precaution:

Hindi ka dapat uminom ng Fiorinal kung ikaw ay alerdyi sa aspirin, butalbital, o caffeine, o kung ikaw ay mayroong: ulser sa tiyan/sikmura; matinding sakit sa atay; nasal polyps; porphyria (isang natural na sakit sa enzyme na nagdudulot ng mga sintomas na nakakaapekto sa balat o sistema sa nerbs); karamdaman sa pagdurugo o pamumuo ng dugo (tulad ng hemophilia); o isang alerhiya sa NSAID (walang steroid na kontra-pamamaga na gamot). Huwag gumamit ng Fiorinal kung ikaw ay nakagamit na ng MAO inhibitor. Ang mapanganib na interaksyon ng droga ay maaaring mangyari, na maaaring magdulot ng seryosong mga epekto. Upang makasiguro ikaw ay maaaring ligtas na makaiinom ng Fiorinal, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga ibang kondisyong: sakit sa atay o kidney; asthma o iba pang sakit sa baga; naipong mga likido; sakit sa puso, pagpalya sa puso, mataas na presyon ng dugo; kasaysayan ng pinsala sa ulo o bukol/tumor sa utak; kapansanan sa sikmura o bituka; kapansanan sa teroydeo; lumaking prosteyt o problema sa pag-ihi; o Sakit na Addision’s (adrenal na sakit sa glandula). ...