Flavoxate - oral


Sanofi-Aventis | Flavoxate - oral (Medication)


Desc:

Ang Flavoxate ay nakatutulong sa pagbawas ng tagas ng ihi, pakiramdam ng pangangailangang umihi kaagad, madalas na pagbisita sa banyo, at pananakit ng pantog. Ang medikasyong ito ay hindi nanggagamot ng dulot ng sintomas ng iyong pantog (hal. , urinary tract/pantog/impeksyon sa prosteyt o pamamaga). Ito ay ginagamit upang magamot ang tiyak na pantog/urinal na mga sintomas. Ang Flavoxate ay isang pamparelaks ng malambot na kalamnan. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagrerelaks nito ng mga kalamnan sa pantog. ...

Side Effect:

Sabihin kaagad sa iyong dokor kung alinman sa mga ito ang bibihira ngunit seryosong mga epekto ang naganap: sakit sa dibdib, mabilis na tibok ng puso, senyales ng mga impeksyon (hal. , lagnat, tuluy-tuloy na pamamaga ng lalamunan), harang sa tyan/bituka (hal. , tuluy-tuloy na pagduduwal/pagsusuka, matagalang konstipasyon), hirap/masakit nap ag-ihi. Pagduduwal, pagsusuka, nanunuyong bibig, masakit na ulo, pagka-antok, pagkahilo, panlalabo ng paningin, at pagnerbyos ay maaaring maganap. Upang maiwasan ang konstipasyon, panatilihin ang sapat na fiber sa diyeta, uminom ng maraming tubig, at mag-ehersisyo. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo o magpa-antok o magdulot ng malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya , o gumawa ng anumang mga aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto o maaliwalas na paningin hanggang sa makasiguradong kaya itong maisagawa ng ligtas. Bago gamitin ang gamot na ito, kumonsulta muna saiyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong: pagbara sa sikmura/bituka (hal. , pyloric/duodenal obstruction, ileus), pagdurugong mula sa tyan o bituka, harang sa pantog. Sa panahon ng pagbubuntis, and gamot na ito ay dapat na gamitin lamang kapag malinaw na kinakailangan. Pag-usapan ang mga peligro at benepisyo kasama ang iyong doktor. Hindi pa natitiyak kung ang gamot na ito ay nasasalin sa gatas ng ina. ...