Floctafenine - oral tablet


Pfizer | Floctafenine - oral tablet (Medication)


Desc:

Ang medisinang na ito ay isang walang steroid na kontra-pamamagang gamot. Pinapagaan nito ang sakit at pamamaga. Ginagamit ito upang gamutin ang banayad hanggang katamtamang masakit na mga kondisyon. Inumin ang gamot na ito ng direkta sa bunganga, kasabay ng paginom ng isang baso ng tubig, na itinuro/payo sayo ng iyong doktor para sa ‘yong kondisyon. ...

Side Effect:

Kung nakakapansin nang alinman sa mga sumusunod na malamang na hindi malubhang mga epekto, ihinto ang pag-inom ng gamot na ito at kumunsulta kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko: mala-itim na tsokolateng dumi, tuloy-tuloy na sakit sa tiyan/kalamnan, suka na kulay-kape. Pagkaantok, pagkahilo, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, pagduduwal o pagtatae ay maaring mangyari. Kung ang mga epektong ito ay nanatili o lumala, ipaalam sa ‘yong doktor. Iulat ang: pagbabago ng kalagayan, hirap sa pagtulog, sakit/apoy na sensasyon sa pagihi. Ang isang reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay walang kasiguraduhan, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Suriin ang mga sangkap ng anumang gamot na hindi inireseta na maaari mong kunin dahil maraming mga ubo-at-lamig na formulang naglalaman ng aspirin. Madalas, ang gamot na ito ay maaaring dagdagan ang pagkasensitibo ng balat sa sikat ng araw. Mag-ingat kapag gumagawa ng mga gawain na nangangailangan ng pagkaalerto. Limitahan ang pag-inom ng alak, dahil maaari nitong mapasidhi ang antok na epekto ng gamot na ito. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagdurugo ng tiyan. Sabihin sa iyong doktor ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: sakit sa atay o bato, mga karamdaman sa dugo, ulser, sakit sa puso, paggamit ng alak, mataas na presyon ng dugo, sakit sa mata, mga alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa gamot). ...