Flolan


GlaxoSmithKline | Flolan (Medication)


Desc:

Ang Flolan ay nakalaan para sa paggamot ng pulmonaryang arteryal na hypertensyon (WHO Grupo I) upang mapaigi ang kapasidad ng pag-eehersisyo. Ang Flolan/eopoprostenol ay isang ‘prostaglandin’ (tulad ng hormon na substansya na nangyayari ng natural sa katawan). Ang Prostaglandins ay nakakatulong sa pagkontrol ng mga takbuhin sa katawan tulad ng presyon sa dugo at paggalaw ng mga kalamnan. ...

Side Effect:

Kaagad na tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong mga epekto tulad ng: lagnat, sintomas ng trangkaso, mga ulser sa bibig at lalamunan, mabilis na pagtibok ng puso, mabilis at mababaw na paghinga, hinihimatay; pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga; mabilis, mabagal, o di-parehong pintig ng puso; pamumutla, mabilis magka-pasa, di-pangkaraniwang pagdurugo (ilong, bunganga/bibig, puki, o tumbong), kulay lila o pulang maliliit na tuldok sa balat; dugo sa pag-ihi o pag-dumi; pa-ubo ng dugo; pakiramdam na hihimatayin; o pagkamanhid o mataas na pagkasensitibo sa saanmang parte ng iyong katawan. Mga di-gaano kaseryosong mga epekto ay maaaring kasama:mainit at mapula pakiramdam sa mukha (mainit, pamumula o pakiramdam ng may nakiliti); pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, sakit sa tyan; sakit sa ulo o sakit sa panga; sakit sa kasu-kasuan o kalamnan; pagka-hilo, pagpapawis; o pakiramdam ng kabagabagan, nerbyos, o pagkaasar. Humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakararanas ng anuman sa mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi na maaaring kasama ang: pantal, pangagati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagka-hilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng 'epoprostenol', sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroon anumang uri ng mga alerhiya o animan sa mga sumusunod na kondisyong medikal: pagpalya sa puso (sa kaliwang parte ng puso), mga problema sa pagdurugo (tulad ng pagdurugo sa tyan/bituka), mga sakit sa dugo (tulad ng thrombocytopenia), sakit sa atay. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumanda ang paggamit ng medisinang ito ng walang payo ng iyong doktor. ...