Flomax


Boehringer Ingelheim | Flomax (Medication)


Desc:

Ang Flomax ay tatak ng pangalan para sa Tamsulosin. Ang Tamsulosin ay nasa pangkat ng mga gamot na tinatawag na ‘alpha-adrenergic blockers’, na nagpapahinga sa mga kalamnan sa prosteyt at leeg ng pantog, na ginagawang mas madaling umihi at pati ang mga ugat at arterya upang ang dugo ay mas madaling dumaan sa kanila. Ang gamot na ito ay ginagamit sa mga kalalakihan upang gamutin ang mga sintomas ng lumaking prosteyt (benign prostatic hyperplasia-BPH). Inumin ang gamot na ito ng direkta bunganga; karaniwang isang beses sa isang araw, 30 minuto pagkatapos ng parehong pagkain, o tulad ng itinuro ng doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Ang paggamit ng Flomax ay maaaring maging sanhi ng mga sumusunod na epekto na maganap: banayad na pagkahilo o pag-aantok; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); abnormal na bulalas, nabawasang gana sa seks; o sipon o baradong ilong, namamagang lalamunan. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Mas bihira, ngunit ang mga seryosong epekto ay nangangailangan kaagad ng pangangalagang medikal. Itigil ang paggamit ng gamot na ito kung napansin mo ang alinman sa mga ito: reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pagtayo ng ari ng lalaki na masakit o tumatagal ng 4 na oras o mas mahaba; matinding pagkahilo; o nahihimatay. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman o isang kasaysayang kanser sa prosteyt. Dahil ang Flomax ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa makasigurong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Ang Flomax ay maaaring makaapekto sa pupila ng iyong mga mata habang inooperahan sa katarata. Sabihin sa iyong siruhano sa mata nang maaga na gumagamit ka ng gamot na ito. Ang gamot na ito ay ginagamit sa mga kalalakihan, ang mga kababaihan ay hindi dapat kumuha ng Flomax, maliban kung dinirektang sabihin ng doktor. ...