Flosequinan - oral


Otsuka Pharmaceutical Co. | Flosequinan - oral (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito ay gingamit panggamot sa sakit ng pagpalya sa puso. Flosequinan ay isang ‘quinolone vasodilator’. Ito ay may direktang nakakarelaks na epekto sa peripheral na mga arterya at ugat. Ito ay iniinom ng direkta sa mga kaso ng ‘congestive heart failure’ sa mga pasyenteng hindi sumasagot sa digitalis or ACE inhibitors. ...

Side Effect:

Sakit sa ulo ay maaaring mangyari sa ilang unang araw habang ang iyong katawan ay ginagamot ng medikasyon. Ito ay kadalasang nawawala sa pagpatuloy na paggagamot. Ang ibang mga karaniwang mga epektong naiulat ay ang pag-ubo, sipon, kahinaan, pagduduwal, pagtatae, o kakaibang panlasa. Kung alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o naging nakakaabala na, ipagbigay-alam ito sa iyong doktor. Kaagad na abisuhan ang iyong doktor kung nagkaroon ng: pagkahilo, parang mahihimatay, nahihimatay, sakit sa dibdib, mabilis na pulso, pantal sa balat, sakit sa kalamnan o kasu-kasuan, paamaga ng mukha/kamay/paa, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ipaalam saiyong doktor kung ikaw ay mayroong alinmang dati nang kondisyon, tulad ng: sakit sa kidney, sakit sa atay, may kapansanan as pagdurugo, problema sa pagtibok ng puso, sakit sa coronary aterya, kahit anumang alerhiya, (lalo na sa quinolone antibiotiko). Sabihin sa iyong doktor ang kahit anong over the counter o niresetang gamot ang maaari mong gamitin kasama ang: paggamot sa presyon ng dugo, digoxin, pamapanipis ng dugo, cimetidine. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...