Flumadine


Forest Laboratories | Flumadine (Medication)


Desc:

Ang Flumadine/Rimantadine ay nakalagay para sa ‘prophylaxis’ at paggamot ng salit na dulot ng iba’t-ibang strain ng influenza A na birus sa mga matatanda (17 edad at pataas). Ang Flumadine/Rimantadine na terapy ay nararapat na makonsidera para sa mga nakakatanda (17 edad at pataas) na nakabuo ng kapareho ng influenza na sakit habang kilala o nasuspindeng influenza A na impeksyon sa komunidad. And nirerekumendang dosis sa mga matatanda ng Flumadine/Rimantadine ay 100 mg dalawang beses sa isang araw. Nakalagay na ang Flumadine ay para sa prophylaxis laban sa influenza A na birus sa mga bata (1 taon hanggang 16 edad). ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng Flumadine ay ang: pagduduwal; hirap sa pagtulog; pagkahilo; pagsusuka; mga sakit sa ulo. Sa karagdagan, sa kabaligtarang mga pangyayaring naiulat sa itaas, ang mga sumusunod ay naiulat na mas mataaas pa sa nirekumendang dosis: pagdami ng daloy ng luha, pagtaas ng dalas ng pag-ihi, lagnat, mga kahirapan, pagkabalisa, konstipasyon, dyaporesis, dysphagia, sakit sa tyan, sobra-sobrang pagkasensitibo ng balat at sakit ng mata. Di-gaanong kadalas na kabaligtarang mga pangyayari sa inirekumendang dosis sa kontroladong klinikal na pagsusuri ay ang mga: pagtatae, impasto, kawalang ng konsentrasyon, kawalan ng control sa paggalaw ng katawan, kaantukan, pagkabalisa, pagkalumbay; pantal; mga ingay sa tainga, hirap sa paghinga na kadalasan may kinalaman sa mga pasyenteng may kanser sa baga. ...

Precaution:

Nararapat kang makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan tungkol sap ag-inom ng Flumadine kung ikaw ay mayroong: mga atake o epilepsiya; sakit sa atay, tulad ng pagpalaya ng atay, sirosis, o hepatitis; sakit sa kidney, kasama ang pagpalaya sa kidney (renal na pagpalya); anumang alerhiya, kasama ang mga alerhiya sa pagkain, tinta, o mga preserbatibo. Walang anumang mutagenikong epekto ang nakita nang masuri ang ‘rimantadine’ sa iba’t-ibang pagsusuri para sa posibilidad ng mga mutagen. Ang karagdagang insidente ng mga atake ay naipaulat sa mga pasyenteng may kasaysayan ng epilepsiya na nakatanggap ng kaparehong gamot na ‘amantadine’. Ang Flumadine/Rimantadine ay di-nararapat na ipagamit sa mga nagpapasusong ina. ...