FluMist


AstraZeneca | FluMist (Medication)


Desc:

Ang FluMist ay isang bakuna na iniispray sa ilong upang makatulong na maprotektahan laban sa trangkaso. Maaari itong magamit sa mga bata, at matatanda na may edad na 2 hanggang 49. Tinatawag din itong live attenuated influenza vaccine (LAIV). Gumagana ang bakuna laban sa virus sa trangkaso sa pamamagitan ng paglalantad sa iyo sa isang maliit na dosis ng virus, na tumutulong sa iyong katawan na magkaroon at makagawa ng immunity laban sa sakit. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, maaaring mangyari ang mga epekto. Hindi gaanong malubha katulad ng:mababang lagnat, panginginig; sipon; namamagang lalamunan, ubo; sakit ng ulo; pakiramdam na pagod o pagka-irita; pagsusuka; o sakit sa kalamnan. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Bihira lamang ang mga malubhang epekto na maaari ring lumitaw:isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; kahinaan ng katawan o di pangkaraniwang pakiramdam sa iyong mga braso at binti (maaaring mangyari 2 hanggang 4 na linggo pagkatapos mong matanggap ang bakuna); o mataas na lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang iba pang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang anumang mga sumusunod na kondisyon:pagkaranas ng wheezing sa makaraan kung sa ilalim ng 5 taong gulang; ay nagkaroon ng Guillain-Barré syndrome; mahinang na immune system o nakatira kasama ang isang taong may mahina at mababang immune system; may problema sa iyong puso, bato, o baga; may diabetes. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...