Flunisolide - inhalation


Forest Laboratories | Flunisolide - inhalation (Medication)


Desc:

Ang Flunisolide ay dapat na regular na gamitin upang maiwasan ang mga problema sa paghinga (mga atake ng pagbahing/kakulangan sa paghinga). Ito ay di-kaagad na tumatalab at dapat hindi gamitin pampagingawa sa atake ng asthma. Ang Flunisolide ay ginagamit sa pagpigil at pagkontrol ng mga sintomas (pagbahing at kakapusan sa paghinga) na dulot ng asthma. Ang medikasyong ito ay kabilang sa klase ng mga drogang kilala sa tawag na corticosteroids. ...

Side Effect:

Kaagad na abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang mga senyales ng impeksyon (tulad ng sakit sa tainga, sakit sa lalamuan, lagnat, panginginig). Ang paggamit ng medikasyong ito sa mahabang paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa oral thrush (yeast na impeksyon). Ang mga grabeng seryosong mga reaksyong alerdyi sa drogang ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng anumang mga sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga(lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghibga. Nanunuyo/lalamunan, pamamaos, pangit na panlasa sa bunganga, sakit sa ulo, o pagbabago ng boses ay maaaring mangyari. ...

Precaution:

Iwasang makisalamuha sa mga taong nagkaroon ng impeksyon na maaaring kumalat sa iba (tulad ng bulutong, beke, trangkaso). Bago gamitin ang medisinang ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang uri ng alerhiya. Abisuhan ang iyong doktor kaagad kung ikaw ay nakapapansin ng mga sintomas tulad ng tuluy-tuloy na pagduduwal/pagsusuka, matinding pagtatae, o kahinaan sa panganganak. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmaasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: sakit sa mata (tulad ng katarata, glawkoma), sakit sa atay, problema sa teroydeo, dyabetis, mga problema sa sikmura/bituka. ...