Fluocinonide Topical


Medicis | Fluocinonide Topical (Medication)


Desc:

Ang Fluocinonide ay isang topical na steroid. Pinapababa nito ang mga paggalaw ng kemikal sa katawan na nagdudulot ng mga pamamaga dulot ng impeksyon, pamumula, at pamamaga. Ang Fluocinonide na topical ay ginagamit sa paggamot ng pamamaga at pangangating dulot ng ilang mga numeron ng kondisyon ng balat tulad ng reaksyong alerdyi, eczema, at soryasis. Naglalaman ang Fluocinonide ng isang ointment, cream, at solution, at gel sa iba’t-ibang sukat para magamit sa balat. Ito rin ay karaniwang ipinapahid sa dalawa hanggang apat na beses kada-araw. Sundin ng maingat ang mga direksyon sa pakete ng reseta, at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko upang ipaliwanag ang anumang parte na hindi mo naintindihan. ...

Side Effect:

Mga seryosong mga epekto ay maaaring kasama: matinding iritasyon ng anumang ginagamot na balat, o kung ikaw ay nakikitaan ng mga senyales ng pag-absorba ng fluocinolone tropical sa iyong balat, tulad ng: panlalabo ng paningin, o nakakakita ng ilaw ng puti sa paligid ng ilaw; pagbabago ng kalagayan; mga problema sa pagtulog (insomnia); pagdagdag ng timbang, pagbukol ng mukha; o panghihina ng mga kalamnan, pakiramdam ng pagkapagod. Di-gaano kaseryosong mga epekto ay maaaring kasama: bahagyang pangangati ng balat, pagsunog, pamamalat, o panunuyo; sakit sa ulo, baradong ilong, sakit sa lalamunan; pagnipis o paglambot ng balat; pantal sa balat o iritasyon sa palibot ng iyong bibig; namamagang mga follicle ng buhok; pagbabago sa ginagamot na balat; paltos, tigyawat, o matigas na pagbabalat ng ginagamot na balat; o strets marks. Humanap ng agarang tulong pangmedikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pantal, hirap sa paghinga; pamamaga ng mukha, labi, dila o lalamunan. ...

Precaution:

Sa paggamit ng medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay mayroong alinman sa mga uri ng alerhiya. Ipagbigay-alam sa iyong doktor at parmasyutiko kung anung mga nireseta at di-niresetang medikasyon ang iyong ginagamit, lalo na sa mga panggamot sa kemoterapya na kanser, iba pang topical na medikasyon, at mga bitamina. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong impeksyon o nagkaroon na ng dyabetis, glawkoma, katarata, problema sa sirkulasyon, o problema sa immune. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...