Alpha - 1 - proteinase inhibitor - injection


Unknown / Multiple | Alpha - 1 - proteinase inhibitor - injection (Medication)


Desc:

Ang medikasyong ito ay ginagamit upang gamutin ang mga problema sa baga (empaysema) na sanhi ng ilang mga namanang sakit (Alpha - 1 - proteinase inhibitor – injection). Sa mga taong may ganitong kondisyon, ang pinsala sa baga ay sanhi ng elastase, isang natural na substansya sa katawan na kailangan upang patayin ang bakterya sa baga. Ang Alpha - 1 - proteinase inhibitor – injection (tao) ay isang ligtas sa mikrobyo, matatag, lyophilized na preparasyon ng sinalang pantaong Alpha - 1 - proteinase inhibitor – injection (alpha1-PI), kilala rin bilang alpha1-aantitrypsin. Ito ay may lamang may tatak na dami ng aktibong apha1-PI sa milligram kada maliit na bote ng gamot (mg/vial), tinukoy ng kapasidad upang neutralisahin ang porcine pancreatic elastase. ...

Side Effect:

Kontakin agad ang iyong doktor kung ay may mapansing alinman sa mga sumusunod na epekto: pagbahing o paninikip ng dibdib, pamamantal. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay pwede ding mangyari habang ginagamit ng medikasyong ito, tulad ng: lagnat, pakiramdam ng pagkahilo. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: selective IgA na kakulangan kasama ang antibodies sa IgA, sakit sa atay, mga problema sa puso (tulad ng pagpapalya ng puso. Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo o naaantok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng alak. Dahil ang medikasyong ito ay gawa mula sa dugo ng tao, mayroong maliit na tiyansa na maaaring makakuha ka ng mga inpeksyon mula dito (tulad ng mga inpeksyong mula sa mikrobyo tulad ng hepataitis). Inirirekomendang kumuha ka ng mga angkop na baksinasyon (tulad ng para sa hepataitis A at B) at ang mga taong binibigyan ng medikasyong ito ay dinadala ang medikasyong ito ng maingat upang pigilan ang mga inpeksyong sanhi ng mikrobyo. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...