Flupentixol - oral


GlaxoSmithKline | Flupentixol - oral (Medication)


Desc:

Ang Flupentixol ay isang gamot na ginagamit sa paggamot ng schizophrenia o ibang mga sakit na sikosis. Ang ‘flupentixol decanoate’ ay nakakaapekto sa balanse ng kemikal sa utak na makakatulong upang mapabuti ang mga sintomas ng mga karamdaman na ito. Inumin ang gamot na ito ng direkta sa bibig nang eksakto tulad ng inireseta. Sa mga unang ilang araw ay maaaring unti-unting madagdagan ng iyong doktor ang iyong dosis upang hayaan ang iyong katawan na ayusin nang gamot. Huwag gawin ito nang mas madalas o taasan ang iyong dosis nang hindi kumukunsulta sa iyong doktor. ...

Side Effect:

Konstipasyon, pagka-antok, pagbabago ng paningin o panunuyo ng bibig ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, abisuhan ang iyong doktor. Malamang na hindi mangyari, ngunit agad na mag-ulat: hindi mapakali, paninigas ng kalamnan, panghihina, nahihirapang magsalita, pagkawala ng balanse, parang maskarang ekspresyon ng mukha, nanginginig o nanginginig, pagkahilo, pag-smack ng labi o iba pang hindi mapigil na paggalaw, nahihirapan sa pag-ihi, pantal sa balat/pagkawalan ng kulay. Malamang na hindi mangyari, ngunit agad na nag-uulat: namamagang lalamunan, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, sakit sa tiyan, pagkunaw ng mga mata o balat, maitim na ihi, mainit na tuyong balat, pagsusuka. Kahit na napaka-malamang na hindi mangyari, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na epekto: matinding paghihigpit ng kalamnan, pagkalito, lagnat, mga sumpong, hindi regular/mabilis na tibok ng puso, nadagdagan ang pagpapawis, matagal/masakit na pagtayo. Sa hindi malamang kaganapan mayroon kang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensiyon. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnay sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Iwasan ang matagal na pagkakalantad sa araw. Magsuot ng damit na pang-proteksiyon at gumamit ng pamprotekta sa araw kapag nasa labas. Ang gamot na ito ay maaaring mabawasan ang pagpapawis na ginagawang mas madaling kapitan sa heat strok. Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: sakit sa bato o atay, sakit sa puso, sakit sa dugo o daluyan ng dugo, mga karamdaman sa utak, iba pang mga karamdaman pangsaykayatriko, sakit na Parkinson, pheochromosittoma, seizure disorder, glawkoma, anumang mga alerdyi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...