Fluphenazine - oral


Par Pharmaceutical | Fluphenazine - oral (Medication)


Desc:

Ang medikasyong ito ay ginagamit panggamot sa mga sintomas ng tiyak na kondisyon sa pagiisip/kalagayan (schizophrenia). Kabilang ang Fluphenazine sa klase ng mga medikasyong tinatawag na ‘phenothiazines’ ay kilala rin bilang ‘neuroleptic’. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-apekto ng balanse ng natural na mga kemikal (neurotransmitters) sa utak. Ang Oral na Likidong Fluphenazine ay may kasamang espesyal na may markang pampatak para sa pagsukat/pagtantya ng mga dosis. Ipag-patuloy ang pag-inom ng fluphenazine kahit na ikaw ay nakaramdam na ng ginhawa. Huwag itigil ang paggamit ng fluphenazine ng walang pakikipag-usap sa iyong doktor, lalo na kung ikaw ay uminom ng malalaking dosis sa mahabang panahon. Ang iyong doktor ay maaaring bawasan ng unti-unti ang iyong dosis. Ang gamot na ito ay dapat na inumin ng regular sa ilang mga linggo bago maramdaman ang kabuuang epekto nito. ...

Side Effect:

Ang pagka-antok, katamlayan, pagkahilo, pagduduwal kawalan ng gana kumain, pagpapawis, panunuyong bibig, panlalabo ng paningin, konstipasyon ay possibilidad na mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, kaagad na abisuhan ang iyong doktor o parmasyutiko. Agarang ipaalam sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ang malamang ngunit seryosong mga epekto ang naganap: pakiramdam ng walang-kapahingahan, tulad ng maskarang ekspresyon sa mukha, malubhang pagtaas ng dami ng laway, mga di-kontroladong panginginig sa mga parte ng katawan, di-karaniwang pagbabago sa pag-iisip/kalagayan (hal. , depresyon, paglala ng sikosis), pagkalito, di-karaniwang pananaginip, palagiang pag-ihi o hirap sa pag-ihi, mga problema sa paningin, pagbabago sa timbang, pamamaga ng mga paa/bukung-bukong, hinihimatay, pag-itim ng kulay ng balat. ...

Precaution:

Bago uminom ng fluphezanine, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi dito; o sa iba pang mga ‘phenothiazines’ (hal. , chlorpromazine, perphenazine); o kung ikaw ay mayroong anumang iba pang mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng aktibong mga sangkap, na maaaring makapag-dulot ng mga reaksyong alerdyi o iba pang mga problema. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...