Flushield


Wyeth | Flushield (Medication)


Desc:

Ang Flushield ay ginagamit upang mapigilan ang impreskyong dulot ng influenza (trangkaso) birus. Ito rin ay tinatawag na ‘panapanahon/napapanahong pagtama ng trangkaso’. Nakakapagdulot ang Influenza ng mga seryosong sakit (kamatayang bibihira), lalo na sa mga taong mataas ang peligro mula sa impeksyon (hal. , mga bata, mga nakakatanda, at mga taong may paulit-ulit na problema sa kalusugan). Mga bakuna ay gumagana sa pamamagitan ng pagdudulot ng katawan upang lumikha ng sarili nitong proteksyon (tinatawag na antibodies) laban sa birus. Bakuna ay ang pinaka magandang solusyon sa pagpigil ng impeksyon at pagpapababa ng mga seryosong sakit kung ikaw ay nahawaan. Ang tatak at dosis ng bakuna na iyong natanggap ay nakadepende sa iyong gulang. Suriin ito kasama ang iyong tagapag-bigay ng pangangalaga sa kalusugan upang makita kung sa aling grupo ng edad/gulang ang maaaring mabakuna sa produktong ito. Hindi inirerekumenda ang pagbabakuna sa mga sanggol na wala pang gulang ng 6 na buwan. Tulad sa alinmang mga bakuna, ito ay maaaring hindi pangkalahatang makaprotekta sa lahat ng mga nakatanggap nito. Sapagkat maraming iba’t-ibang uri ng mga trangkasong birus ang nakapagdudulot ng impeksyon kada kapanahunan ng trangkaso, kadalasan mga bagong bakuna ang nagagawa at ibinibigay sa kada-panahon ng trangkaso. ...

Side Effect:

Sakit/pamumula/pamamaga/pagkapasa sa lugar na pinaturukan ay maaaring mangyari at maaaring tumagal nang hanggang 1-2 araw. Lagnat, pananakit ng mga kalamnan, sakit sa ulo o kahinaan ay maaari ring maganap. Kung alinman sa mga epektong ito ang nagpatuloy ng lagpas pa sa 2 araw o naging nakakaabala na, ipaalam ito sa iyong doktor. Kaagad na sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga ito ang malamang mangyari ngunit napaka seryosong mga epekto ang naganap: pagbabago sa pag-iisip/kalagayan, mga pag-atake. Ang napaka seryosong reaksyong alerdyi sa drogang ito ay malamang mangyari, ngunit humanap ng agarang atensyong medikal kung ito ay nangyari. Ang mga sintomas ng seryosong mga reaksyon alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), malubhang pagka-hilo, hirap sa pag-hinga. Ito ay hindi kumpletong mga listahan ng mga posibleng epekto. Kung ikaw ay nakakapansin ng iba pang mga epekto na hindi nakalista sa bandang itaas, kontakin ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago tumanggap ng bakunang ito, sabihin muna sa iyong taga-pagbigay ng pangangalaga sa kalusugan kung ikaw ay alerdyi sa itlog o produkto ng mga manok; o sa iba pang mga bakuna; o kung ikaw ay mayroong anumang mga alerhiya. Bago gumamit ng medisinang ito, kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroong: anumang lagnat, di-kontroladong mga pag-atake o iba pang mga karamdaman sa sistema ng nebs (hal. , encephalopathy). Bago gumammit ng medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: karamdaman sa pagdurugo (hal. , hemophilia, thrombocytopenia), kasaysayan ng Guillain-Barre karamdaman, sistemang immune na sakit (hal. , autoimmune disorders, paggamot gamit ang radyasyon), mga pag-atake (hal. , epilepsy na nakontrol ng medikasyon, mga pag-atakeng sintomas ng lagnat) o kasaysayan ng iba pang sakit sa sistema ng nebs, mga kasaysayan sa pagbabakuna kasama na ang iba pang mga reaksyon ng katawan sa anumang mga bakuna. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...