Fluvoxamine


Solvay | Fluvoxamine (Medication)


Desc:

Ito ay ginagamit na sa paggagamot ng malulubhang depresyon, pagsasaayos ng katabaan, bulimia, schizophrenia, at ng sakit sa pagka-panik. Ang Fluvoxamine ay ginagamit para sa paggamot ng ‘sobrang mapilit na sakit (OCD)’ at ‘takot makisalamuhang sakit’. ...

Side Effect:

Ang kabuuang sintomas ay lumilitaw sa loob ng ilang mga araw ng pag-hinto ng medikasyon at tuluy-tuloy sa katamtamang 12 araw (hanggang sa 21 araw). Magagamot sila sa loob ng 24 oras sa pamamagitan ng pag-gamit uli ng medikasyon na nahinto. Kontra-depresyon na mga gamot ay maaaring magpataas ng peligro ng pagpapakamatay sa mga bata at kabataan. Mga epekto ng fluvoxamine ay kasama ang kabagabagan, pagkanerbyos, pagpapawis, pagduduwal, kawalan ng ganang kumain, konstipasyon, pagtatae, panunuyo ng bibig, pagkaantok, pagkahilo, kapaguran, panginginig na pakiramdam ng mga bahagi, pagduduwal, pananaginip, irritable, at di magandang mood. ...

Precaution:

Ipinapayo ang ibayong pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga bata sapag maaari silang maging sensitibo sa mga epekto ng gamot, lalo na sa kawalan ng ganang kumain at pagbawas ng timbang. Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin muna sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medical, lalo na ng: personal o kasaysayang saykayatrikong sakit ng iyong pamilya (hal. , bipolar/manic-depressive na sakit), personal o kasaysayang pagtangkang pagpapakamatay, sakit sa atay, atake, mababang sodium sa dugo, tiyan/ulser sa bituka ng iyong pamilya. ...