FML S.O.P.


Allergan | FML S.O.P. (Medication)


Desc:

Ang FML S. O. P. /Fluorometholone Ophthalmic ay ginagamit upang gamutin ang pamamaga ng mata sanhi ng mga impeksyon, pinsala, operasyon, o iba pang mga kundisyon. Ang FML S. O. P. /Fluorometholone ay isang gamot na steroid. Pinipigilan nito ang paglabas ng mga sangkap sa katawan na sanhi ng pamamaga. ...

Side Effect:

Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal na panahon o sa mataas na dosis ay maaaring maging sanhi ng mga seryosong problema sa mata (tulad ng mataas na presyon sa loob ng mga mata at katarata). Sabihin kaagad sa iyong doktor kung anuman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: mga problema sa paningin, sakit sa mata. Pansamantalang malabong paningin ay maaaring mangyari kapag inilagay mo ang gamot na ito. Bihirang, ang pagkagat/pagkasunog na sensasyon ng mga mata sa loob ng 1 hanggang 2 minuto ay maaari ding mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang gamot na ito ay maaaring mga palatandaan ng impeksyon sa mata. Maaari ka ring mabigyan ng mas malaking peligro ng pagkakaroon ng impeksyon sa mata, lalo na sa matagal na paggamit. Iulat ang anumang bago o lumalalang sintomas tulad ng paglabas ng mga likido sa mata/pamamaga/pamumula o walang pagpapabuti ng iyong kasalukuyang kalagayan sa mata. Kailangang ayusin ng iyong doktor ang iyong paggamot. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: sakit ng ulo, pagkahilo. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati/ pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye sa fluorometholone, o kung mayroon kang anumang uri ng impeksyon, lalo na: isang impeksyong fungal sa mata; anumang uri ng biral na impeksyon sa mata, tulad ng ‘ocular herpes’; ‘tuberculosis’; o isang hindi magagamot na impeksyon sa iyong mata o sa ibang lugar, kabilang ang bulutong-tubig. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng malinaw na paningin hanggang sa makatiyak na maaari mong maisagawa nang ligtas ang mga nasabing aktibidad. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...