Folgard


Upsher-Smith Laboratories | Folgard (Medication)


Desc:

Ang Folgard ay isang kombinasyon ng gamot na ginagamit upang madagdagan ang diyeta upang gamutin o maiwasan ang kakulangan sa bitamina. Maaari rin itong ganitin para sa iba pang mga kundisyon na tinukoy ng iyong doktor. Ang Folgard ay isang kumbinasyon ng bitamina. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpaparami ng folic acid at bitamina B6 at B12 sa katawan. Maaaring inumin ang gamot na ito na mayroong laman ang tiyan o wala, karaniwang isang beses sa isang araw o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Kung nangyayari ang pagsakit ng tiyan, maaaring makatulong na inumin ang produktong ito na may laman ang tiyan. Gamitin ang gamot na ito nang regular upang makamit ang pinaka-pakinabang sa mga ito. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari tulad ng:pagduduwal, pagsakit ng tiyan, pagtatae, pagkaantok, pamumula, at pamamanhid. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto ay nangyari:mga pagbabago sa kaisipan / kalooban, hindi pangkaraniwang na panghihina ng katawan. Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa produktong ito ay hindi madalas mangyari, ngunit humingi ng agarang pansin sa medikal kung nangyayari ito. Ang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), malubhang pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang ilang mga kondisyong medikal ay maaaring makaapekto sa Folgard. Ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay nalalapat sa iyo:kung ikaw ay buntis, nagbabalak na maging buntis, o nagpapasuso; kung umiinom ka ng anumang reseta o gamot na nabibili ng walang reseta o OTC, herbal, o suplemento sa pagdidiyeta; kung mayroon kang mga alerdyi sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap; kung mayroon kang anemya o isang kondisyon na kilala bilang Leber hereditary optic atrophy. ...