Alphanate


Grifols Bilogicals | Alphanate (Medication)


Desc:

Ang Alphanate ay isang mataas na dalisay na natutunaw na panglinis at ginamot sa init na preparasyon ng pantaong koagulasyong factor VIII (antihemopilikong factor), pinatuyo sa lamig, Ph. Eur. Ang Alphanate ay may laman ring pantaong von Willebrand factor sa parmakolohigong epektong mga lebel. Ang medikasyong ito ay gumagawa sa pamamagitn ng pansamantalang pagpapataas ng mga lebel ng factor VIII o von Willebrand na factor sa dugo upang makatulong sa pamumuo. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin o pigilan ang mga episodyong pagdurugo sa mga adultong mayroong hemopilya A. Ito rin ay ginagamit upang gamutin ang kaugnay sa pinsalang episodyong pagdurugo sa mga adulto at bata na mayroong sakit na von Willebrand. ...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay may seryosong epekto tulad ng: madaling pagpapasa, tumaas na episodyong pagdurugo; pagdurugo mula sa sugat o kung saan itinurok ang gamot; mababang lagnat na may kasamang pamamantat, at sakit ng kasu-kasuan, pamamaga, o katigasan; biglang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang parte ng iyong katawan; biglang matinding sakit ng ulo, pagkalito, mga problema sa paningin, pananalita, o balanse; itim, madugo, o mahirap ilabas na mga dumi; pag-ubo ng dugo o pagsuka ng parang kapeng durog; o pagduduwal, sakit sa bandang itaas ng tiyan, pangangati, kawalan ng ganang kumain, ihing madilim ang kulay, mga duming kulay putik, paninilaw (paninilaw ng balat o mga mata). Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaring may kasamang: konstipasyon; pamamaga, pagkirot, o iritasyon kung saan tinurukan; pamamaga ng iyong mga kamay o paa; sakit ng iyong mga braso o binti; ginaw; o pagkahilo. Hindi ito ang kumpletong listahan ng mga epekto at ang iba ay maaaring mangyari. Tawagan ang iyong doktor para sa abisong medikal tungkol sa mga epekto. ...

Precaution:

Hindi dapat gamitin ito sa mga taong may matinding VWD na sumasailalim sa malaking operasyon. Ito ay may lamang pantaong plasma; imonitor para sa posibleng transmisyon ng inpeksyom. Ang mga grupo ng dugo A, B o AB; malaki at/o madalas ng pagbibigay ng dosis ay maaaring magresulta sa hemolitikong anemya. Imonitor para sa pagbuo ng Factor VIII inhibitors. Walang alam na mga interaksyon sa gamot para sa Alphanate (antihemophilic factor/von willebrand factor). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...