Fomivirsen - ophthalmic


ISTA Pharmaceuticals | Fomivirsen - ophthalmic (Medication)


Desc:

Ang Fomivirsen ay isang antibiral na gamot na na-inindyek sa mata (intravitreal). Ginagamit ito upang gamutin ang isang seryosong kondisyon na tinatawag na ‘cytomegalovirus (CMV) retinitis’ sa mga taong nakuha ang ‘immune deficit syndrome’ (AIDS). Hindi magagamot ng Fomivirsen ang impeksyong ito sa mata, ngunit maaari itong makatulong na mapigil ang mga sintomas na hindi lumala. ...

Side Effect:

Maaaring maganap ang mga menor na sakit, pamumula o pamamaga ng mata. Kung magpapatuloy o lumala ang mga epektong ito, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor. Agad na mag-ulat: mga pagbabago sa paningin, matinding sakit/pagdurugo/paglabas ng mga likido mula sa mata. Sa hindi malamang kaganapan mayroon kang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi ng agarang medikal na atensiyon. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwan o reaksiyong alerhiya sa fomivirsen o anumang iba pang mga gamot. Sabihin din sa iyong propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang iba pang mga uri ng alerdyi, tulad ng sa mga pagkain, tina, preserbatibo, o hayop. Para sa mga produktong di-reseta, basahin nang mabuti ang lebel o mga sangkap ng pakete. Maraming mga gamot ang hindi pa napag-aralan partikular sa mga matatandang tao. Samakatuwid, maaaring hindi alam kung gumagana ang mga ito nang eksakto sa parehong paraan na ginagawa nila sa mga mas batang matatanda o kung sanhi sila ng iba't ibang mga epekto o problema sa mga matatandang tao. Walang tiyak na impormasyon na naghahambing sa paggamit ng fomivirsen sa mga matatanda sa paggamit sa iba pang mga pangkat ng edad. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...