Formalyde - 10


Pedinol Pharmacal | Formalyde - 10 (Medication)


Desc:

Ang Formalyde-10 ay naglalaman ng formaldehyde, walang kulay na gas na may kasamang nakakasakit sa ilong na amoy. Ang produktong ito ay ginagamit bilang kontra-pawis sa sobrang kapawisan o mabahong mga paa. Ito rin ay ginagamit bilang pantuyong gamit sa pantanggal/paggamot ng warts. Ipahid ang lotion na ito sa apektadong parte lang ng balat, tulad ng dinirekta sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan. Sundin ang mga tagubilin sa pakete para sa tamang paggamit nito. ...

Side Effect:

Ang Formalyde-10 ay maayos na tumalab, at may iilan lang at mas kakaunting seryosong mga epekto. Iritasyon, pamumula ng mga balat at pagputi ng balat o pagninigas ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga ito ang nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang isang reaksyong alerdyi sa Formalyde-10 ay bibihira. Pagisipan, kung nakakapasin ng anuman sa mga sintomas na ito humanap ng agarang medikal na pangangalaga: pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila o mukha, o mga pantal. Kung alinmang iba pang mga di-pangkaraniwang sintomas ang nagpakita, nagpatuloy o mas lumala pa, humingi ng tulong pangmedikal. ...

Precaution:

Bago gumamit nitong medisina, abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay may kahit anumang uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang mga medisina at kung ikaw ay mayroon pang iba pang mga karamdaman. Pag-usapan ninyo ng iyong doktor kung dapat mo pabang gumamit ng produktong ito sa kalagitnaan ng pagbubuntis o pagpapasuso. ...