Formoterol - oral inhalation powder


Merck & Co. | Formoterol - oral inhalation powder (Medication)


Desc:

Ang Formoterol ay pangmatagalang kumilos na bronchodilator na nagpapakalma ng mga kalamnan sa daanan ng hangin upang mapaunlad ang paghinga. Ang Formoterol Inhalation ay ginagamit upang maiwasan ang ‘bronchospasm’ sa mga taong may kabaliktarang sakit sa daanan ng hangin, kasama na ang mga sintomas ng pang-gabing asthma. Ito rin ay ginagamit sa mga taong mayroong sakit na ‘chronic obstructive pumonary’ (COPD) tulad ng ‘emphysema at chronic bronchitis’. ...

Side Effect:

Mayroong ibang mga epekto ang maaaring maganap matapos gumamit ng gamot na ito tulad ng: panginginig, pagduduwal, sakit sa ulo, pagkahilo, pagnerbyos, panunuyo ng bibig, kabagabagan ng sikmura, kapaguran, hirap sa pagtulog, o pamamaos. Kung alinman sa mga epektong ito ay nagtuluy-tuloy o lumala, sabihin ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Upang maibsan ang panunuyong bibig, sumipsip ng (walang asukal) na matigas na kendi o bloke ng maliit na yelo; ngumuya (walang asukal) ng tsuwing gum, uminom ng tubig, o gamitin ang laway pamalit. Madaming mga tao ang gumagamit ng medikasyong ito ang hindi nagkaroon ng mga malalang epekto. Abisuhan ang iyong doktor kaagad kung alinman sa mga ito ang malamang ngunit seryosong mga epekkto ang naganap: mabilis na paghinga, paghina ng kalamnan/pulikat, mabilis/tumitibog/diregular na pagtibok ng puso, pagtaas ng pagkauhaw/ihi. Humanap ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga ito ay bibihira nguni seryosong mga epekto ang naganap: pananakit ng dibdib, matinding pagkabhilo, hinihimatay. And seryosong mga reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng formoterol inhalation panggamot sa atake ng asthma na nagsimula na. Ang Formoterol ay maaaring magpataas ng peligro ng pagkamatay mula sa asthma. Gamitin lamang ang niresetang dosis ng medikasyong ito, at huwag gamitin ito sa pang matagalan kaysa sa nirekumenda ng iyong doktor. Sundin ang lahat ng tagubilin sa mga pasyente para sa ligtas na paggamit. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa indibidwal na panganib at benepisyo ng paggamit ng formoterol inhalation. Ang asthma ay palaging nagagamot nang kasama ang ibang mga gamot. Kung ikaw ay gumagamit ng formoterol inhalation sa paggamot ng asthma, ikaw ay dapat na gumamit nito kasama ang iba pang pangkontrol ng asthma na gamot. Gamitin lahat ng iyong medikasyon tulad ng dinirekta sa iyo ng iyong doktor. Kausapin ang iyong doktor kung ang iyong mga medikasyon ay sa tingin mong di-tumatalab ng maigi sa pagpigil ng mga atake. Huwag palitan ang dosis ng iyong medikasyon o iskedyul ng paginom ng gamot ng walang payo ng iyong doktor. Bago gamitin ang medisinang ito abisuhan muna ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang uri ng mga alerhiya. Abisuhan ang iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng iba pang medisina at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa kidney, kolitis, o problema sa sikmura/tyan. ...