Fortical


Upsher-Smith Laboratories | Fortical (Medication)


Desc:

Ang Fortical/Calcitonin, ay gawa ng taong porma ng hormone na natural na nagkakaroon sa gland ng teroydeo. Ang Calcitonin ay ginagamit para sa panggamot ng mga osteoporosis sa pagmemenos, Sakit na Paget’s ng buto, at sobra-sobrang kalsyum sa dugo. Ang Fortical ay ginagamit na magkasama ang kalsyum at bitamina D upang gamutin ang osteroporosis sa mga kababaihan na nagmenopos na sa mahigit 5 taon. Gamitin ang medisinang ito ng eksakto sa idinirekta ng iyong doktor. Sundin ang mga tagubilin na nasa pakete para sa maayos na paggamit nito. ...

Side Effect:

Ang Fortical ay maaaring makapagdulot ng mga sumusunod na mga epekto: pagdurugo mula sa ‘yong ilong; sipon o baradong ilong; panunuyo, pangangati, masakit pag nahawakan, o kabuuang di-komportableng pakiramdam sa ‘yong ilong; matigas na pamamalat ng balat, mga langib, o pamamaga sa loob ng ilong; pamumula sa loob o palibot ng ilong; mainit, namumula, o manginig na pakiramdam sa ilalim nang iyong balat; sakit sa ulo; sakit sa likod; o pagduduwal. Kung alinman sa mga ito ang nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Maraming mga malubhang mga epekto kabilang ang: reaksyon alergyi – pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pakiramdam na parang hihimatayin, hinihimatay; o lubhang iritasyon sa loob ng ilong. Kung nakakapansin ng alinman sa mga sintomas na ito humanap ng agarang tulong pangmedikal. ...

Precaution:

Bago gumamit ng medisinang ito abisuhan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang mga alerhiya at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon na ng mga sumusunod na kondisyon: anumang mga sakit o problema sa ilong tulad ng nasira/sirang ilong, kronikong mag impeksyon, o sakit sa ilong. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...