Fosamprenavir - oral


GlaxoSmithKline | Fosamprenavir - oral (Medication)


Desc:

Ang Fosamprenavir ay isang gamot na ginagamit para sa ‘antiretroviral na terapya’. Ang Fosamprenavir ay ginagamit kasama ang iba pang medikasyon upang gamutin ang ‘human immunodeficiency virus’ (HIV) impeksyon sa mga pasyenteng mayroon o walang ‘acquired immunodeficiency syndrome’ (AIDS). Nasa klase ang Fosamprenavir ng mga medikasyong tinatawag na ‘protease inhibitors’. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapabagal ng pagkalat ng HIV sa katawan. Hindi ginagamot ng Fosamprenavir ang HIV impeksyon at maaaring hindi ka maiwasan sa pagkakaroon ng sakit na may kinalaman sa HIV. Hindi nakakapag-paiwas ang Fosamprenavir sa iyo mula sa pagkalat ng HIV sa ibang mga tao. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay maaaring kasama: pananakit ng dibdib o mabigay na pakiramdam, pananakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduduwal, pagpapawis, kabuuang masamang pakiramdam; pamumutla o paninilaw ng balat, maitim na kulay ng ihi, lagnat, pagkatuliro o kahinaan; mataas na dami ng pag-ihi o sobrang pagka-uhaw. Pagtatae, pagduduwal, pagsusuka, sakit ng ulo, kapaguran, at tyan/sikmurang sakit ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang nagpatuloy o lumala, abisuhan ang iyong doktor o parmasyutiko agad. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga ito ang malaman ngunit seryosong mga epeto ang naganap: di-karaniwang pagtaas ng pagka-uhaw o pag-ihi, pagbabago ng pag-iisip/kalagayan, pamamanhid o pakiramdam ng panginginig ng mga kamay o paa, sintomas ng bato sa kidney (tulad ng pananakit sa iyong tagiliran, dugo sa iyong ihi, pananakit kapag umiihi). Humanap ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga ito ang malang ngunit seryosong mga epekto ang naganap: sintomas ng atake sa puso (tulad ng dibdib/panga/sakit sa kaliwang braso, kakulangan sa paghinga, di-karaniwang pagpapawis). Pagbabago sa taba ng katawan ay maaaring maganap habang ikaw ay gumagamit ng medikasyong ito (hal. , pagtaas ng taba sa itaas na bahagi ng likod at parte ng sikmura, pagbawas ng taba sa braso at binti). And dulot ng pang-matagalang epekto ng mga pagbabago ay di pa natutukoy. Pagusapan ang mga peligro at benepisyo ng terapya kasama ang iyong doktor, pati na rin ang mga posibilidad na trabaho ng pageehersisyo upang mapababa ang mga epekto. Ang seryosong mga reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay bibihira. Ngunit, humanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakapansin ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/ lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng fosamprenavir, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay maaaring mayroong anumang uri ng mga alerhiya. Ang produktong ito ay naglalaman ng mga aktibong sangkap, na maaaring makapagdulot ng reaksyong alerdyi o ibang problema. Makpag-usap sa iyong parmasyutiko para sa mga detalye. Bago gamitin ang fosamprenavir, sabihin sa iyong doktro o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa fosamprenavir, amprenavir (Agenerase), sulfa na medikasyon, o anumang medikasyon. ...