Fosfomycin tromethamine - oral


Forest Laboratories | Fosfomycin tromethamine - oral (Medication)


Desc:

Ang Fosfomycin Tromethamine ay isang gamot na antibiotik na gingamit panggamot sa mga impeksyon sa apdo (hal. , malubhang cystitis o mas mababang urinary tract na impeksyon) sa mga kababaihan. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpahinto ng pagdami ng bakterya. Ang Fosfomycin ay di-dapat na gamitin panggamot sa mga impeksyon na nasa labas ng apdo (hal. , mga impeksyon sa kidney tulad ng pyelonephritis o perinephric na mga nana). Ang antibiotik na ito ay naggagamot lamang ang mga impeksyon na dala ng mga bakterya. Ito ay hindi gagana para sa mga impeksyong biral (hal. , karaniwang sipon, trangkaso). Di-mahalagang paggamit o maling paggamit ng anumang mga antibiotic ay maaaring magdulot ng pagbaba ng pagiging epektibo nito. ...

Side Effect:

Lahat ng mga medisina ay maaaring magdulot ng mga epekto, ngunit maraming mga tao ang wala, o di-malalang, mga epekto. Suriin kasama ng iyong doktor kung alinman sa mga ito ang pinaka-karaniwang mga epekto ang tumagal o naging nakakaabala na: sakit sa likot; pagtatae; pagkahilo; sakit sa ulo; di-pagkatunaw; kawalan ng gana sa pagkain; pagduduwal; masakit na pagreregla; baradong ilong; kapaguran; pagsusuka. Humanap ng agarang atensyong medikal kaagad kung alinman sa mga ito ang malubhang mga epekto ang naganap: malubhang mga reaksyong alerdyi (pantal; pantal; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip ng baga; pamamga ng bibig, mukha, labi, o dila; di-karaniwang pamamaos); madugong pagtatae; pagbabago sa paningin; malubhang pagtatae; malubhang pulikat sa tiyan o pananakit; iritasyon sa puki o lumalabas na likido; paninilaw ng mga mata at balat. . ...

Precaution:

Bago uminom ng fosfomycin, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi dito; o kung ikaw ay mayroong iba pang mga alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng di-aktibong mga sangkap (tulad ng mga artipisyal na pampatamis na saccharin), na makappagdudulot ng mga reaksyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin muna sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ng: sakit sa kidney. Huwag gumamit ng sobra sa isang dosis (1 pakete o sachet) ng gamot na it para sa bawat isang impeksyon ng apdo. Ikaw ay maaaring mangailangan ng ibang antibiotiko upang gamutin ang impeksyon sa kidney kung nagkaroon ng isa. Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo saiyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng alinmang mga aktibidad na nangangailangan ng pagka-alerto hanggang sa makasigurong kaya mo itong isagawa ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng mga alak na inumin. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...