Fosphenytoin - injection


Teva Pharmaceutical Industries | Fosphenytoin - injection (Medication)


Desc:

Ang Fosphenytoin ay isang kontra-kombulsyon, ito ay ginagamit paggamot o pagkontra sa mga atake. Ang medikasyon ito ay iniindyek sa ugat o kalamnan. Ang medikasyong ito ay magagamit hanggang ikaw ay maaring gumamit ng oral na porma ng gamot. Sundin ang lahat ng mga tagubilin para sa tamang pa-halo at pagtunay kasama ng IV na likido. ...

Side Effect:

Ang pinaka karaniwang epekto kasama ang ataxia, pagkahilo, sakit sa ulo, nystagmus, paresthesia, pruritus, o pagkaantok. Pagkasunog/pakiramdam ng panginging, sakit sa singit, pangangati, pagduduwal, pagkahilo, o pagkaantok ay maaaring maganap. Kung alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, kontakin kaagad ang iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga seryosong mga epektong ito ang naganap: pagbabago ng pag-iisip/kalagayan, kawalan ng koordinasyon, pantal, mata/paningin na problema. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga ito ay malamang ngunit seryosong mga epekto ang naganap: sakit sa dibdib, pagbabago sa pandinig, pagtaas ng ppagkauhaw/pag-ihi, di-karaniwang mabilis/mabagal/di-regular na pulso, di-pangkaraniwang kapaguran, di-karaniwang pagkapasa, malubhang sakit sa tyan, sakit sa kasu-kasuan/kalamnan, pamamaga ng mga glandula, pagbabago sa dami ng ihi. Ang reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay kasama ang: pangangati, pantal, pamamaga, pagkahilo, paninilaw ng balat/mata, maitim ng ihi, lagnat, hirap sa paghinga. Kung ikaw ay nakakapansin ng ibang mga epekto na di-nakalista sa itass, kontakin ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Ang bisa at ligtas ng sobra sa limang araw ay hindi pa nakakasiguro. Ang kaligtasan ay hindi pa napag-aalaman sa mga bata. Sa mga pasyente na may bato o atay, na may kasamang hypoalbuminemia, fosphenytoin sa phenytoin metabolismo ay maaaring mapataas, habang ang pagkalinis ng phenytoin ay hindi lumalago, ang mga kasalungat na epekto na maaaring maganap. Ang Plasma Phenytoin na lebel ay maaaaring tumaas ng moderato upang mapalitan ang paggamot ng fosphenytoin sa phenytoin administrasyon ng PO. Sa status epilipticus fosphenytoin ay dapat na hindi magamit para sa lebel ng pasma na di nakukuha sa makabuluhang oras. Dahil sa peligro ng hypotension, di ito dapat magamit sa mataas na reyt mas mataas sa 150 PE / min. ...