Fragmin


Pfizer | Fragmin (Medication)


Desc:

Ang Fragmin ay ginagamit sa paggamot ng mga pamumuo ng dugo o upang mapigilan ang pamumuo ng dugo mula sa pagbubuo. Ang Fragmin ay karaniwang binibigay sa iyo nang iyong propesyunal na tagapangalaga ng iyong kalusugan. Ang taong responsable sa pagbibigay ng iyong medisina ay nararapat na siguraduhin na matatanggap mo ang mga tamang dosis sa pag inom. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng ‘dalteparin’ at kaagad na tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong mga seryosong mga epekto tulad ng: di-pangkaraniwang pagdurugo (ilong, bunganga, puki, o tumbong), pagdurugo mula sa sugat o karayom sa mga iniksyon, anumang pagdurugo na hindi humihinto; madaling pagkakapasa, kulay lila o pulang mga tuldok sa balat; namumutlang balat, pakiramdam na parang mahihimatay o kakapusan sa paghinga, mabilis na pagtibok ng mga puso, problema sa konsentrasyon; maitim o madugong dumi; pag-ubo ng dumi o suka na mala-kape; pamamanhid, panginginig, o paghina ng kalamnan (lalo na sab inti at mga paa); kawalan ng paggalwa sa anumang parte ng iyong katawan; biglaang paghina, matinding sakit sa ulo, pagkalito, o problema sa pananalita, sa paningin, o balance; o problema sa paghinga. Di-gaano kaseryosong mga epekto kasama ang pananakit, pamumula, o pamamaga kung san ang gamot ay itinurok. Maghanap ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay nakakaranas ng anuman sa mga sintomas ng mga seryosong reaksyon alerhiya na kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), malubhang pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi ka nararapat gumamit ng Fragmin kung ikaw ay alerdyi sa dalteparin, heparin, o produkto ng mga baboy, o kung ikaw ay mayroong: aktibo o di-kontoladong pagdurugo; o mababang lebel ng platelets sa iyong dugo matapos masuring positibo sa tiyak na panlaban habang ginagamit ang Fragmin. Ang Fragmin ay maaaring magdulot sa iyo upang magdugo pa ng mas mabilis, lalo na kung ikaw ay mayroong: sakit sa pagdurugo na namamana o dulot ng isang sakit; strok na madugo; impeksyon ng linya sa iyong puso (tinatawag ring bakteryal na endokarditis); di-kontroladong mataas na presyon ng dugo; pagdurugo sa tyan o bituka o ulser; o kamakailan lang na utak, spinal, o mata na operasyon. Nakakapagdulot ang Fragmin sa lubhang napakaseryosong pamumuo ng dugo sa palibot ng iyong utak o spinal na kord kung ikaw ay sumasailalim sa ‘spinal tap’ o nakatanggal ng ‘spinal na anestisya (epidural)’. Ang uri ng pamumuo ng dugong ito ay maaaaring makapagdulot ng pang-matagalang paralisis, at maaaring mas mangyari kung ikaw ay mayroong: likas na depekto sa spinal; kasaysayan ng operasyon sa spinal o paulit ulit na ‘spinal taps’, o kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon upang gamutin o pagpigil ng pamumuo sa dugo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...