Furadantin


Procter & Gamble | Furadantin (Medication)


Desc:

Ang Furadantin/Nitrofurantoin ay isang antibiotiko kung saan ginagamit na panggamot at pagiwas sa mga impeksyon sa pagihi. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpatay ng mga bakterya o pagpigil sa paglaki nila,ngunit ang medisinang ito ay di epektibo sa mga sipon, trangkaso o ibang mga impeksyong birus. Inumin ang gamot na ito ng direkta sa bunganga, nang may pagkain, tulad ng idinirekta sa iyo ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay nakabase sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Sa lahat ng mga kailangang epekto nito, ang Furadantin ay maaaring magdulot ng lubhang mga epekto tulad ng: reaksyong alerdyi – pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pantal; itim na ihi; tuloy tuloy na pagduduwal o pagsusuka, sakit sa sikmura o tyan, paninilaw ng mga mata o balat, kapaguran, mabilis o pagtibok ng tibok ng puso. Kung ikaw ay nakakapansin sa anuman sa mga ito, humanap ng agarang tulong pangmedikal. Di-gaano kaseryosong mga epekto ang kasama: pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng gana sa pagkain, at sakit sa ulo. Kung alinman sa mga ito ang nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medisinang ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong anumang mga alerhiya, kung ikaw ay gumagamit ng iba pang medisina at kung ikaw ay mayroo o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay, sakit sa baga, pamamanhid o tingling ng kamay o binti, kakulangan sa bitamina B, di balanseng mineral, mga karamdaman sa dugo tulad ng anemya, dyabetis, tuluy-tuloy na pagkahina dahil sa pangmatagalang sakit, tiyak na karamdaman sa mata tulad ng optic neuritis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...