Gabitril


Cephalon | Gabitril (Medication)


Desc:

Ang Gabitril o Tiagabine ay isang iniresetang gamot na ginagamit kasabay ng iba pang mga gamot upang gamutin ang ilang uri ng mga Seizure (bahagyang pagsisimula ng mga seizure) sa mga pasyente na 12 taong gulang at mas matanda na may Epilepsy. ...

Side Effect:

Kadalasang masamang epekto ng gamot ng na ito ay pagkahilo or pagkalutang, panghihina, pagkaantok, pagduwal, nerbyos o madaling mainis, panginginig, pagsakit ng tiyan, hirap sa konsentrasyon o atensyon, at hindi tamang pag-iisip. Agarang atensyong medical ang kinakailangan kung ikaw ay makakaranas ng malalang sintomas ng alerdyi tulad ng:pagpapantal, pangagati o pamamaga ( ng mukha, dila at lalamunan), matinding pagkahilo at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang gamot na Gabitril ay malimit na nagiging dahilan ng pagtatangkang pagpapakamatay ng iilang mga tao sa isang napakaliit na bilang , mga isa sa 500. Tumawag kaagad sa iyong doktor kung ikaw ay unti-unting nakakaranas o may lumalalang depresyon, mga pag-iisip o pagpapakamatay, o hindi pangkaraniwang pagbabago sa kalooban o pag-uugali. Bago inumin ang Gabitril, kausapin ang iyong doktor tungkol sa lahat ng iyong mga medikal na kondisyon at lahat ng mga gamot na iyong iniinom. Ang biglaang paghinto sa pag-inom ng Gabitril ay maaaring maging sanhi pagkaroon ng isang seizure o maging sanhi ng mga seizure na hindi tumitigil. ...