Galantamine


Janssen Pharmaceutica | Galantamine (Medication)


Desc:

Ang Galantamine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na Acetylcholinesterase inhibitors at ito’y ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng Alzheimer’s Disease. Hindi nagagamot ng Galantamine ang kondisyong ito, ngunit maaaring mapabuti nito ang kakayahang mag-isip at makaalala o mapabagal ang pagkawala ng mga kakayahang ito sa mga taong may Alzheimer’s disease. Ito ay inirereseta lamang at dapat itong inumin sa bibig, dalawang beses sa isang araw, na may parehong pagkain, o ayon sa patnubay ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Huwag taasan ang dosis o dalasan ang pag-inom nito kung wala ang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, Ang Galantamine ay maaaring mag-sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang reaksiyong alerhiya - pagpapantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; pagsakit o paninikip ng dibdib, mabagal na tibok ng puso; itim o madugong dumi; pag-ubo ng dugo o pagsusuka na parang kape; panghihina, pagkalito, pagbawas ng pagpapawis, matinding pagkauhaw, mainit na tuyong balat; o pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati o hindi. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi agad ng tulong medikal. Bagamat, pinaka-karaniwan ay ang mga sumusunod na mas malubhang epekto:nakakaramdam ng pagod, nahihilo, o lumulutang; pagduduwal, pagsusuka, kabag, pagkawala ng gana sa pagkain; pagbaba ng timbang; o sakit ng ulo. Kung mayroon man sa mga ito na nagpapatuloy o lumalala, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:hika o iba pang sakit sa baga; lumaking Prosteyt; ulser; mga seizure; hindi regular na tibok ng puso; o sakit sa puso, bato, o atay. Dahil ang Galantamine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong paggamit ng alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...