Gallium nitrate - injection


Unknown / Multiple | Gallium nitrate - injection (Medication)


Desc:

Ang Gallium Nitrate ay isang uri ng Nitrate Salt. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mataas na lebel ng Calcium na maaring mangyari sa mga pasyenteng may Cancer. Ito ay isinasabay sa swero. Ang gamut na ito ay nakakatulong pigilan o alisinang mga sintomas ng sobrang lebel ng Calcium sa dugo tulad ng:laging pagkapagod, panghihina, pagduduwal, pagsusuka, irregular na pagtatae, pagkalito, kakulangan ng tubig sa katawan. Ang Gallium Nitrate ang tumutulong upang mabawasan ang dami ng Calcium na inilalabas ng ating buto papunta sa ating dugo. Ang mapababa angCalcium sa dugo ng mga pasyenteng may Kanser na may matataas at delikadong lebel nito sa kanilang dugo. ...

Side Effect:

Bahagya o Kakaunti lamang ang maaring maging masamang epekto ng gamut na ito. Kung mayroon kang anumang mga nararamdamang epekto na nagpapatuloy o lumala, sabihin agad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay makararanas ng alinman sa mga ito:pagkibot, pagmamanhid at pamumulikat ng kalamnan, kahinaan, pagbabago sa pag-iisip / kalooban (halimbawa, pagkalito), seizure, mabilis na paghinga. Kumunsulta o tawagan kaagad ng iyong doktor kung kayo ay makakaranas ngmga bihira ngunit seryosong epekto: pagbabago sa paningin at pagbabago sa pandinig. Malimit na magkaroon ng seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito. ...

Precaution:

Bago maggamot ng Gallium Nitrate, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alerdyi sa anumang gamot, kung ikaw ay mayroong sakit sa puso, o kung ikaw ay umiinom ng Diuretics (gamot na nagdudulot ng madalas na pag-ihi). Kung ikaw ay mayroong alinman sa mga kondisyong ito, maaaring ayusin angdosis ng iyong gamot o mgsagawa ngibang paraan ng panunurihabang nagagamot. Marami pang ibang gamot ang maaaring makapinsala o makasira sa ating mga bato at hindi ito dapat gamitin kasabay ng Gallium Nitrate. Sabihin o Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay kasalukuyangnagsasawagawa ng Chemotherapy, umiinom o nagagamot ng isang gamot na pantanggal ng sakit na nararamdaman NSAID (non-steroidal anti-inflammatory), o pag-inom ng mga gamot na ginagamit upang gamutin ang isang uri ng sakit sa bituka, mga gamot na iniiom upang maiwasan ang anumang epektong dulot ngng Organ Transplant , mga gamot upang makaiwas sa anumang Virus, o anumang mga na-iniksyon na antibiotiks. Ang sodium nitrate ay dapat ibigay katulad ng swerotuloy-tuloysa loob ng5 araw, o hanggang ang lebel ng Calcium sadugo ay bumaba sa ligtas na antas. ...