Ganciclovir - oral capsule


Unknown / Multiple | Ganciclovir - oral capsule (Medication)


Desc:

Ang kapsula ngGanciclovir ay ginagamit upang gamutin ang Cytomegalovirus (CMV) Retinitis (impeksyon sa mata na maaaring maging sanhi ng pagkabulag) sa mga taong may mahihinang immune system o hindi gumagana nang normal. Ang mga kapsula ng Ganciclovir ay ginagamit upang gamutin ang impeksyon sa mata ng mga pasyenteng may CMV matapos na makontrol ang kanilang kondisyon sapamamagitan ng Intravenous (na-injected sa isang ugat) Ganciclovir. Ginagamit din ang Ganciclovir upang maiwasan a ang sakit na Cytomegalovirus (CMV) sa mga taong mayroong Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) o sa mga nakatanggap ng isang Organ Transplant at nanganganib sa sakit na CMV. Ang Ganciclovir ay isang klase ng mga gamot na nakakatulong upang makaiwas sa anumang uri ng Virus (Antivirals). Pinipigilan nito angpagkalat ng sakit na CMV o pagbagal ng paglala ng CMV. ...

Side Effect:

Ang Ganciclovir ay maaaring maging sanhi ng:pagduduwalm pagsusuka, pagtatae, irregular na pagdumi, sakit sa tyan,pagdighay, pagkawala ng ganang kumain, pagkawala ng panlasa, pagnunuyo ng bibig, pagsusugat ng bibig, pagkabangungot, nerbyos, depresyon, pagpapawis, pamumula, pananakit ng kasukasuan at pamumulikat. Sabihin o Ipaalam sa inyong doctor kung kayo ay makakaranas ng mga ito. May ilang seryosongepekto na maaring maranasan mula sa gamot na ito. Ang mga sumusunod na sintomas ay hindi pangkaraniwan, ngunit kung nakakaranas ka ng anuman sa kanila, tawagano ipaalam kaagad sa iyong doktor:nakakakita ka ng mga batik-batik, mga ilaw ng ilaw, o isang madilim na kurtina sa lahat ng bagay na nakikita, nabawasan ang pag-ihi, pantal-pantal, pangangati, pamamaga ng mga kamay, braso, paa , mga bukung-bukong o binti, pamamanhid, nakakaramdam ng sakit,nasusunog na pkiramdam, o pagmamanhid sa mga kamay o paa, pag-galaw ng mga kamay na hindi mo makontrol, nahihirapan sa paghinga o paglunok, sakit sa dibdib, pagbabago sa kalooban, seizure. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong doctor o parmasyutiko ang iyong Medical History lalo na kung ikaw ay nagkaroon o nakaranas ng:sakit o problema sa bato, nagkaroon ng mababang bilang ng pula ( Red Blood Cells), puti ( White Blood Cells) at Platelet Count, kung ikaw ay nakaranas o kasalukuyang nag Radiation Therapy atkung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi bago gamitin ang gamot na ito. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o antok. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Hugasan nang mabuti ang iyong mga kamay upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Iwasan ang pakikisalamuha sa mga taong may mga impeksyon na maaaring kumalat sa iba (tulad ng bulutong, tigdas, trangkaso). Huwagmagpabakunanang walang pahintulot ng iyong doktor. Iwasan ang pakikisalamuha sa mga taong kamakailan lamang ay nakatanggap ng mga live-attenuated vaccines (tulad ng bakuna sa trangkaso na dumaan sa ilong). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...